/smer

I

II/A

II/E

II/I

datum

SNP

SNP

SNP

SNP

23.01.

Teorija društvenog razvoja

Filozofija i sociologija

Materijali za elektroniku

Materijali za elektroniku

 

24.01.

 

Programiranje

Programiranje

Programiranje

25.01.

 

 

 

Tehnička mehanika

26.01.

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

 

27.01.

 

 

 

Elektrotehnički materijali  i komponente

28.01.

 

Električna merenja

Električna merenja

Električna merenja

30.01.

 

Elektronika I

Elektronika I

Elektronika I

31.01.

Osnovi računarske tehnike

 

Osnovi mikroelektronike

 

02.02.

 

 

 

 

03.02.

Matematika I

Teorija el.kola

Teorija el.kola

Teorija el.kola

04.02.

 

 

 

 

06.02.

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

07.02.

 

 

 

 

08.02.

Osnovi elektrotehnike

 

 

 

09.02.

 

 

 

 

10.02.

 

 

 

 

11.02.

Fizika

 

 

 

13.02.

 

 

 

 

14.02.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

godina/smer

I

II/M

II/R

II/T

Datum

SNP

SNP

SNP

SNP

23.01.

Teorija društvenog razvoja

Filozofija i sociologija

Materijali za elektroniku

Materijali za elektroniku

Materijali za elektroniku

24.01.

 

Programiranje

Programiranje

Programiranje

25.01.

 

 

 

 

26.01.

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

27.01.

 

 

 

 

28.01.

 

Električna merenja

Električna merenja

Električna merenja

30.01.

 

Elektronika I

Elektronika I

Elektronika I

31.01.

Osnovi računarske tehnike

Osnovi mikroelektronike

 

 

02.02.

 

 

 

 

03.02.

Matematika I

Teorija el.kola

Teorija el.kola

Teorija el.kola

04.02.

 

 

 

 

06.02.

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

07.02.

 

 

 

 

08.02.

Osnovi elektrotehnike

 

 

 

09.02.

 

 

 

 

10.02.

 

 

 

 

11.02.

Fizika

 

Računarski sistemi

 

13.02.

 

 

 

 

14.02.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

(SNP)

 

 

 

godina/smer

III/AE

III/ET

III/IE

III/ME

III/RTI

datum

 

 

 

 

 

23.01.

 

 

 

Materijali za elektroniku

 

24.01.

 

Telekomunikacije

 

 

Telekomunikacije

 

Telekomunikacije

25.01.

Elektromagnetika

Elektromagnetika

Osnovi mehanike i  mašinstva

Elektromagnetika

Elektromagnetika

26.01.

Elektronske komponente

Elektronske komponente

 

Osnovi mikroelektronike

Organizacija računara

Elektronske komponente

27.01.

Matematički metodi

Numerička matematika

 

Numerička matematika

Numerička matematika

28.01.

Merenja u elektronici

Merenja u elektronici

 

Fizička elektronika

Merenja u elektronici

30.01.

 

Elektroakustika

Analogna elektronika

Energetska elektronika

Poluprovodničke komponente

 

31.01.

Sinteza mreža

 

Električne mašine I

Prenos i distrib. el. energije

Mikroelektronske tehnologije

 

02.02.

Električne mašine

Sinteza mreža

 

 

 

03.02.

Elektronika II

 

                Elektronika II

Osnovi telekomunikacija

 

Elektronika II

 

Elektronika II

 

04.02.

 

 

 

 

 

06.02.

 

 

Elektroenergetske komponente

 

 

07.02.

 

 

 

 

 

08.02.

 

 

 

 

 

09.02.

 

 

 

 

Programski jezici

10.02.

 

 

 

 

 

11.02.

 

 

Elektromagnetika

 

 

13.02.

 

 

Merenja u elektroenergetici

 

 

14.02.

Osnovi automatike

 

Osnovi automatike

SAU

 

Automatika

Logičko projektovanje


 

 

 

 

godina/smer

III/A

III/E

III/I

III/M

III/R

III/T

Datum

 

 

 

 

 

 

23.01.

 

 

 

 

 

 

24.01.

Telekomunikacije

 

Telekomunikacije

 

Telekomunikacije

 

25.01.

Elektromagnetika

Elektromagnetika

 

Elektromagnetika

Kvantna i statistička fizika

Elektromagnetika

Elektromagnetika

26.01.

 

 

 

Mikroelektronika

Organizacija računara

Mikrotalasna  tehnika

27.01.

Matematički metodi

Numerička  analiza

 

Numerička  analiza

Numerička matematika

Numerička matematika

Numerička  analiza

28.01.

Merenja u elektronici

Merenja u elektronici

 

Fizička elektronika

Merenja u elektronici

Merenja u elektronici

30.01.

Dinamika mehanizama i mašina

Digitalno proc. Signala

Analogna el..kola

Energetska elektronika

Energetska elektronika

Popuprovodničke komponente

Analogna elektronika

 

Elektroakustika

31.01.

Sinteza mreža

 

Električne mašine I

 

Materijali za mikroelektroniku

 

Sinteza mreža i obrada signala

02.02.

Električne mašine

Osnovi telekomunikacija

 

 

 

Osnovi telekomunikacija

03.02.

Elektronika II

Simulacija i modeliranje

Elektronika II

 

Elektronika II

Elektronika II

 

Elektronika II

04.02.

 

 

 

 

 

 

06.02.

 

 

Elektroenergetske komponente

 

 

 

07.02.

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

08.02.

 

 

Prenos i distrib. el. energije

 

 

 

09.02.

 

 

 

 

Programski jezici

 

10.02.

 

 

 

 

 

 

11.02.

 

 

Elektromagnetika

 

 

 

13.02.

 

 

Merenja u elektroenergetici

 

 

 

14.02.

Osnovi automatike

 

Automatika

 

Osnovi automatike

 

Automatika

Logičko projektovanje

Automatika

 


 

godina/smer

IV/AE

IV/ET

IV/IE

IV/ME

IV/RTI

Datum

 

 

 

 

 

23.01.

Engleski jezik

Upravljanje procesima

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

24.01.

 

 

Telekomunikacije

 

Strukture i baze podataka

25.01.

Digit. procesiranje signala

 

Računarsko projektov. u elektroenergetici

Pasivne i elektromeh. Komponente

Projektov. digitalnih kola

26.01.

Mikroračunari i programiranje

Mikrotalasna  tehnika

Procesni mikrorač. Sistemi

 

Mikrorač.sistemi i I/U uređaji

27.01.

TAU

Radiotehnika

 

 

 

28.01.

 

Mikroproc. i mikroračunari

 

Merenja u mikroelekt.

 

Diskretna matematika

30.01.

Dinamika mehanizama i mašina

 

El. mašine II

Kvalitet i pouzdanost

Analogna elektronika

Distribuirana obrada

31.01.

Sistemi za merenje i kontrolu

Projektovanje el. kola

Sistemi za merenje i kontrolu

Optoelektronika i integrisana optika

Tehnika i metode program

02.02.

Električne instalcije

Televizija

El. instalacije sa osvetljenjem

Modelrianje tehnologije i komponenata

 

 

03.02.

Industrijska elektronika

Digitalne telekomun.

Telekomunikac. sistemi

Elektroenerg. postrojenja

 

Mikroelektronika

Sistemski softver

04.02.

 

 

 

Mikrotalasna  elektronika

 

06.02.

 

 

 

 

 

07.02.

Digitalna el. Kola

Digitalna el. Kola

 

Digitalna el. Kola

Digitalna el. Kola

08.02.

 

 

 

 

 

09.02.

 

 

Elektrotermija

 

 

10.02.

 

 

 

 

 

11.02.

 

 

 

 

 

13.02.

 

 

 

 

 

14.02.

 

Teorija telekomunikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godina/smer

IV/A

IV/E

IV/I

IV/M

IV/R

IV/T

datum

 

 

 

 

 

 

23.01.

Engleski jezik

Upravljanje procesima

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

24.01.

 

 

 

 

Strukture i baze podataka

 

Mikrotalasni sistemi

25.01.

Tehnika telekomunikacija

 

Digitalni procesni sistemi

Senzori i pretvarači

 

 

26.01.

Mikroračunari i programiranje

Proj. mikropr. sistema

Projektovanje el. Sistema

Mikrotalasna  tehnika

Računarsko projektov. u elektroenerg.

Komponente i kola snage

Mikrorač.sistemi i I/U uređaji

Telekom. mreže

 

27.01.

TAU

Radiotehnika

 

Optoelektronika

 

 

Računarske telekom.

Teorija telekomunikacija

Radiotehnika

28.01.

Digit. proces. Signala

 

Mikroproc. sistemi

Elektromot. Pogoni

 

Mikrotalasna elektronika

Modelov. i simulacija

Diskretna matematika

Mikroproc. sistemi

30.01.

Identifik. Procesa

Energetska elektronika

Testiranje el. kola

El. mašine II

Kvalitet i pouzdanost

 

 

 

31.01.

Sistemi za merenje i kontrolu

Projektovanje el. kola

Osnovi kablovske tehnike

Industrijski sistemi za merenje i kontrolu

 

Mikroelektronske tehnologije

Teh.i metode progranja

 

Projektovanje el. kola

Merenje u telekomunik.

Mikroelektronske tehnologije

02.02.

Električne instalcije

Televizija

El. instalacije sa osvetljenjem

 

 

TV sistemi

03.02.

 

 

Elektroenerg. Postrojenja

 

Niskotemper. elektronika

Sistemski softver

 

Telekom. sstemi

Digitalne telekom

04.02.

 

Visokofrekventna elektronika

 

 

Veštačka inteligencija

 

06.02.

 

 

 

 

 

 

07.02.

 

 

 

 

Paralelni rač. sistemi

 

08.02.

 

 

 

 

 

 

09.02.

 

 

 

 

 

 

10.02.

 

 

 

 

Računarske mreže

 

11.02.

 

 

Ispitivanje el. mašina

Projektovanje  integr. Kola

 

 

13.02.

 

 

 

 

 

 

14.02.

 

 

 

 

 

 


 

 

God

V/A

V/E

V/I

V/M

V/R

V/T

23.01.

 

 

Telekomunikacije u elektroenergetici

Upravljanje procesima

 

 

Satelitske komunikacije

24.01.

Projektovanje SAU

 

Projektovanje VLSI

 

 

Projek sof koriš.proj obrazaca

Sistemi visoke pouzdanosti

Prenos podataka

 

25.01.

Merno-informac.

sistemi

Radio sistemi

Eksploatacija elektroenerg. mreža

 

Projektovanje ugrađenih računarskih sistema

Komutacioni sistemi

26.01.

Fleksibilna automatizacija

Digitalna obrada slike

Specijalne el. instalacije

 

Merenja u mikroele.

Alg.i arhihtek. spec. rač. Sistema

Programski prevodioci

Projektovanje telekom. Sistema

Obrada audio signala

27.01.

Tehnička robotika

Računarsko merno

informacioni sistemi

Elektronske mreže

Tehnika zaštite

 

Fizika i dijagnostika otkaza

Sistemi za rad u realnom vremenu

Informacioni sistemi

Projektovanje upravljačkih sistema

Računarske telekom.

28.01.

Upravljanje energet. sistemima

Inteligentna instrumentacija

Ekspert sist u elektroenerg

 

 

Napredne tehnike u logičkom projektovanju

 

Mikrotalasna i optička elektronika

Mobilne telekomunikacije

30.01.

Elektromedicin. instrumentac

Neuronske mreže

 

Električne mašine III

 

 

Ekspertni sistemi i neuronske mreže

Optičke komunikacije

31.01.

Telemetrija

Računarsko projektovanje

Audiotehnika

Industrijska robotika

Primena akust. u elektro

Karakterizacija komponenata

 

Računarska grafika

Uvod u fazi logiku

 

Radarski sistemi i radiolokacija

02.02.

 

Sistemi za akviziciju

Upravljanje elektroenerg.pretvarač

 

Mobilni i bežični informacioni servisi

Softversko inženjerstvo

Satelitska i kablovska televizija

 

03.02.

Metode intelig upravljanja

 

Sistemi za rad u realnom vremenu

 

Integrisani mikro

Napredne tehnike baza podataka

Napredne tehnike za obradu slike

Telekomunikacioni softver

Kodna tehnika

 

04.02.

 

 

 

 

Prepoznavanje uzoraka

 

06.02.

 

 

 

 

 

 

07.02.

 

 

 

 

WEB programiranje

 

08.02.

 

 

 

Tehnologija mikrosistema

 

 

09.02.

 

 

Elektrotermija

 

 

 

10.02.

Regul. elektromot. pogona

 

Regul. elektromot. pogona

 

 

 

11.02.

 

 

 

 

 

 

13.02.

 

 

 

 

 

 

14.02.

 

 

 

Arhitektura mikrosistema

 

 


 

God/smer

V/AE

V/ET

V/IE

V/ME

V/RT

Datum

 

 

 

 

 

23.01.

 

Satelitske komunikacije

 

 

 

24.01.

Projektovanje SAU

 

 

 

 

 

25.01.

 

Komutacioni sistemi

Ekspertni sist. u

еlektroenergetici

 

 

26.01.

 

Radiokomunikac. sistemi

Specijalne el. instalacije

 

 

Programski prevodioci

27.01.

Tehnička robotika

 

 

Tehnika zaštite

Senzori i pretvarači

 

Računarske telekom.

 

28.01.

Tehnika konverzije

Telekomunikacione mreže

Prelazni procesi u el. mašinama

Upravljanje procesima

Fizika otkaza mikroel. kompon.

Mikroproc. tehnika

Spec. rač. sistemi

 

30.01.

Elektromedicin. instrumentac.

Optičke telekomunikac

 

 

            Informacioni sistemi

 

31.01.

Procesni informac. sistemi

Računarsko projektovanje

Projektovanje el. sistema

 

Projektovanje integr.kola

Računarska grafika

02.02.

 

 

Upravljanje elektroenerg.pretvarač

Niskotemperaturna elektronika

Sredstva za razvoj softvera

03.02.

Sistemi za akviziciju podataka

 

Simulacija i modeliranje

Obrada signala

Sistemi za akviziciju podataka

 

Strukture i komponente za VLSI  kola

 

 

04.02.

 

 

 

 

Veštačka inteligencija

Prepoznavanje uzoraka

06.02.

 

 

 

 

 

07.02.

 

 

 

 

Paralelni rač. sistemi

08.02.

 

 

 

 

 

09.02.

 

 

 

 

 

10.02.

Regul. elektromot. pogona

 

Regul. elektromot. pogona

 

 

11.02.

 

 

 

 

 

13.02.

 

 

 

 

 

14.02.