ER A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak januarskog ispitnog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 30.01.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Fizika-kolokvijum

 

 

 

 

 

 

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

525

231

431

531

 

Energetska elektronika

Energetska elektronika

A

E

1

1

A1

A1

 

Električne mašine II

I

1

121

 

Akustika i psihoakustika

E-NNP

2

A1

 

Radiokomunikacije

E-NNP

8

121

 

Alati za multimediju

E-NNP

17

A1

 

Mobilne komunikacije

E-NNP

13

A1

 

Elektrane

EEN-NNP

1

A1

 

Fotonika

M-NNP

5

A1

 

Inteligentne komponente snage

M-NNP

1

A1

 

Analogna mikroelektronika

Osn.akad.stud.

8

A1

 

Mobilni i distr. inf.sistemi

R-NNP

8

A1

 

Geografski inf.sist.i tehnologije

R-NNP

26

A2

 

Tehnička akustika

SS

1

A1

 

Studijska audiotehnika

T-NNP

1

A1

 

Komutaciona akustika

T-NNP

1

A1

 

Elektroakustika

T-NNP

7

A1

 

Optičke komunikacije

T-NNP

8

A1

 

Optoele.komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

3

A1

 

Nelinearna optika

T-NNP

5

A2

 

Projektovanje i razvoj softvera

US-NNP

3

A2

 

Kom.softver za sim.din.sistema

US-NNP

1

l-24

 

Dinamika mehanizama i mašina

US-NNP

3

A2

 

Hidraulički i pneum. upr.sistemi

US-NNP

25

A1

 

DSP zasnovano upravljanje

US-NNP

16

A1

 

Kvalitet i pouzdanost

M

1

A1

 

Adaptivne antene i MIMO sistemi

T-NNP

7

A2

 

 

Datum: 31.01.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Sinteza mreža

A

1

A1

 

Sinteza mreža i obrada signala

T

1

A1

 

Sistemi za merenje i kontrolu

A

2

A1

 

Projektovanje el. kola

Projektovanje el. kola

E

T

1

1

A1

A1

 

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

Osn.akad.stud.

PS

13

15

1

A1

A1

A1

 

Kamera

E-NNP

3

233

 

Testiranje i dijagnostika

E-NNP

6

A1

 

Elektronika u elektroenergetici

EEN-NNP

1

A1

 

Elektronika u telekomunikacijama

T-NNP

2

A1

 

Modul. i sim.din.sistema

Modul. i sim.din.sistema

EEN-NNP

Osn.akad.stud.

46

1

A2

A2

 

Projektovanje integrisanih kola

M-NNP

14

A1

 

Tehnologije mikrosistema

M-NNP

16

A2

 

Arhitekture mikrosistema

M-NNP

1

A2

 

Karaterizacija mikroel. komponenata

M-NNP

14

A3

 

Elektronika u automobilu

T-NNP

1

A1

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

10

A2

 

Optičke mreže

T-NNP

5

A1

 

Fleksibilni proizvodni sistemi

US-NNP

15

A2

 

 

Datum: 31.01.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Objekto-orjentisano programiranje

Objekto-orjentisano programiranje

Objekto-orjentisano programiranje

Objekto-orjentisano programiranje

Osn.akad.stud.

R-NNP

T-NNP

US-NNP

77

8

1

1

A1

A2

A2

A2

 

Objekto-orjentisano projektovanje

Objekto-orjentisano projektovanje

Osn.akad.stud.

R-NNP

47

19

A3

A4

 

Računarstvo i informatika

PS

1

A4

 

Informacioni sistemi

R-NNP

2

A4

 

Metodi i sistemi za obradu signala

R-NNP

21

A1

 

Spektralne metode

R-NNP

21

A2

 

Uvod u informacione sisteme

US-NNP

1

A1

 

Projektovanje informacionih sistema

US-NNP

1

A1

 

Tehnika i metode programiranja

RTI

1

Č1

 

Računarska grafika

Računarska grafika

RTI

R-NNP

1

51

A1

Č1

 

 

 

Datum: 02.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

Električne instalacije i osvetljenje

I

1

A1

 

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

E-NNP

EEN-NNP

US-NNP

1

6

2

A1

A1

A1

 

Mobilni i bežični informacioni servisi

R

1

A1

 

Računarska animacija III

E-NNP

9

233

 

Adaptivna obrada signala

E-NNP

11

A1

 

Osvetljenje

EEN-NNP

18

A2

 

Odabrana poglavlja iz el.mot.pogona

EEN-NNP

3

A3

 

Upravljanje el.energ.pretvaračima

EEN-NNP

40

A3

A4

 

TV sistemi

Osn.akad.stud.

12

A4

 

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

Osn.akad.stud.

T-NNP

19

5

Č1

Č2

 

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Os.akad.stud.-A

Os.akad.stud.-B

Os.akad.stud.-C

115

118

114

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

131

231

431

531

526

 

Baze podataka

R-NNP

7

A1

 

Softversko inženjerstvo

R-NNP

18

A4

 

Interakcija čovek-računar

R-NNP

1

A1

 

Medicinska informatika

R-NNP

5

A1

 

Mikrotalasna i submilimet.tehnika

T-NNP

1

A1

 

Prenos signala sa proširenim spektrom

T-NNP

1

A1

 

Komutacije i rutiranje

T-NNP

24

A4

 

Zaštita informacija

T-NNP

18

A3

 

Bežične računarske mreže

T-NNP

12

A2

 

Kodovanje i kompresija signala

Kodovanje i kompresija signala

T-NNP

T-NNP

6

9

A1

A1

 

Linearni SAU

US-NNP

4

A1

 

Električne mašine

US-NNP

2

A1

 

Računarski upravljački sistemi

US-NNP

24

L-24