R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Septembarski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 22.08.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                               

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

A

B

SS

1

1

1

A1

A1

A1

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

5

14

1

14

6

4

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

7

6

1

23

10

6

A1

A2

A2

A2

A2

A2

 

Stručna ptaksa/timski projekat

EEN-NNP

3

A1

 

Zaštita informacija

R-NNP

1

A1

 

Projektovanje telekom.sistema

T-NNP

3

A1

 

Projektovanje kom.i inf.sistema

T-NNP

3

A2

 

 

Datum: 23.08.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

A

E-NNP

EEN-NNP

Osnov.akad.stud.

US-NNP

1

1

15

4

1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Električne instalacije i osvetljenje

I

1

A1

 

Osvetljenje

EEN-NNP

16

A1

 

Opšta teorija el. mašina

EEN-NNP

3

121

 

Analogna elektronika

Osnov.akad.stud.

3

121

 

Obrada signala u telekomunikacijama

T-NNP

5

A1

 

Mikrotalasni sistemi

T-NNP

3

A1

 

 

Datum: 24.08.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Opšta fizika

Opšta fizika

Opšta fizika

A

B

C

9

3

4

A1

A1

A1

 

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

A

B

C

SS

32

32

37

1

A1

A2

A3

A1

 

Kvantna i statistička fizika

Kvantna i statistička fizika

M

M-NNP

2

3

A1

A1

 

Kontrola kvaliteta

M-NNP

4

A1

 

Tehnička mehanika

I

1

A1

 

Elektromagnetika

Elektromagnetika

Elektromagnetika

Elektromagnetika

I

R

IE

EMK

1

1

1

1

A3

A3

A3

A3

 

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

T-NNP

6

A3

 

Televizija i radio

E-NNP

7

Č1

 

Radiokomunikacije

E-NNP

14

131

 

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

2

Č1

 

Termovizija

E-NNP

2

A4

 

Specijalne el. mašine

EEN-NNP

4

121

 

Odabrana poglavlja iz el.mot.pogona

EEN-NNP

5

A4

 

Mikrokontroleri i programiranje

Mikrokontroleri i programiranje

Osnov.akad.stud.

US-NNP

7

4

A4

A4

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

27

A4

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

30

Č1,A1

 

Računarske komunikacije

T-NNP

1

Č1

 

Sistemi za akviziciju podataka

US-NNP

5

A4

 

 

Datum: 25.08.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Senzori i pretvarači

Senzori i pretvarači

M-NNP

E-NNP

2

1

A1

A1

 

Mikroračunari i programiranje

A

1

A1

 

Elektronika

Elektronika

Elektronika

E-NNP

SS

US-NNP

1

1

3

A1

A1

A1

 

Sistemi za rad u realnom vremenu

E-NNP

2

A1

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnov.akad.stud.

Osnov.akad.stud.

Osnov.akad.stud.

PS

13

2

1

1

A1

A1

A1

A1

 

Sistemi besprekidnog napajanja

EEN-NNP

8

A1

 

Mobilni komunikacioni sistemi

T-NNP

10

A1

 

Upravljanje u robotici

US-NNP

5

A1

 

Mikrotalasna tehnika

ET

1

A1

 

Algoritmi i arh.spec.rač.sistema

R

6

A1

 

 

Datum: 26.08.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Osnovi automatike

Osnovi automatike

Osnovi automatike

T

A

A

2

1

1

A1

A1

A1

 

Numerička analiza

Numerička analiza

T

T

1

1

A1

A1

 

Numerička matematika

Numerička matematika

M

R

2

4

A1

A1

 

Matematički metodi

US-NNP

4

A1

 

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

Osnov.akad.stud.

US-NNP

2

3

1

2

4

A1

A1

A1

A3

A1

 

Električna i elektronska merenja

Električna i elektronska merenja

Električna i elektronska merenja

Osnov.akad.stud.

SS

T-NNP

2

1

3

A3

A3

A3

 

Računarska grafika i dizajn

E-NNP

2

233

 

Tehnika prenosa slike

E-NNP

7

233

 

Automatizacija industrij. Postrojenja

EEN-NNP

5

A3

 

Automatsko upravljanje

R-NNP

10

A3

 

Servisna robotika

US-NNP

2

A3

 

Širokopojasne mreže za pristup

SS

1

A1

 

Mikrotalasni telekomunik. sistemi

T-NNP

6

A1

 

Programabilni logički kontroleri

US-NNP

1

A1

 

 

Datum: 27.08.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Svetlost i slika

E-NNP

1

233

 

Multimedijalne komunikacije

E-NNP

10

A1

 

Metode obrade signala u muzici

E-NNP

2

A3

 

Specijalni elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

3

A1

 

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

EEN-NNP

IE

11

1

A1

A1

 

Telemetrija

EMK-NNP

2

A1

 

Električni SPICE modeli komponenata

M-NNP

1

A1

 

Merenja u elektroenergetici

Osnov.akad.stud.

1

A1

 

Diskretna matematika

Diskretna matematika

R-NNP

Osnov.akad.stud.

39

3

A1

A1

 

Operaciona istraživanja

Operaciona istraživanja

Osnov.akad.stud.

US-NNP

10

1

A3

A3

 

Projektni obrazci

R-NNP

1

A3

 

Teorija grafova

R-NNP

8

A1

 

Mikrotalasna kola i vodova

T-NNP

7

A3

 

Bežični komunikacioni sistemi

T-NNP

12

A3

 

Telekomunikacione mreže

T-NNP

4

A3

 

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

4

A3

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

US-NNP

US-NNP

4

6

A1

A1

 

 

Datum: 29.08.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Poluprovodničke komponente

Poluprovodničke komponente

M-NNP

Osnov.akad.stud.

2

2

A1

A1

 

Elektromedicinska instrumentacija

A

1

A1

 

Testiranje elektronskih kola

E

1

A1

 

Paralelni računarski sistemi

R

3

A1

 

Paralelni sistemi

R-NNP

16

A1

 

Akustika i psihpakustika

E-NNP

6

A1

 

Elektroakustika

T-NNP

6

A1

 

Mobilne komunikacije

E-NNP

1

A1

 

Elektrane

EEN-NNP

8

A1

 

Osnovi mikrotalesne tehnike

Osnov.akad.stud.

2

A1

 

Mobilni i distribuirani inf. sistemi

R-NNP

18

A1

 

Geografski inf.sistemi i tehnologije

R-NNP

1

A1

 

Audio i videosistemi

SS

1

A1

 

Proj.RF i mikrot. kola i sklopova

T-NNP

1

A1

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

1

A1

 

Optoelektronski  kom.sistemi

Optoelektronski  kom.sistemi

T-NNP

T-NNP

6

3

A1

A1

 

Radiodifuzni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Projektovanje i razvoj  softvera

US-NNP

3

A1