RASPORED

POLAGANJA ISPITA U OKTOBARSKOM  ISPITNOM ROKU U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

 

PONEDELJAK, 17.09.2012. GODINE

 

 

ADAPTIVNA OBRADA SIGNALA

ADAPTIVNE ANTENE I MIMO SISTEMI

AKUSTIKA I PSIHOAKUSTIKA

ALATI ZA MULTIMEDIJE

ALATI ZA PROJEKTOVANJE

ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA

ANTENE I ANTENSKI SISTEMI

ANTENE I PROSTIRANJE

ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RAČUNARA

ARHITEKTURA I PROGRAMIRANJE DSP PROCESORA

ARHITEKTURA MIKROSISTEMA

ARHITEKTURE DIGITALNIH SISTEMA

ARHITEKTURE I PROJEKTOVANJE SOFTVERA

ARHITEKTURE RAČUNARA

AUDIOTEHNIKA

DIGITANALNA OBRADA SLIKE

DISTRIBUTIVNE I INDUSTRIJSKE MREŽE

DRUŠTVO I ODRŽIVI RAZVOJ

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA MERENJA

ELEKTRIČNA MERENJA

ELEKTRIČNA-ELEKTRONSKA MERENJA

ELEKTROAKUSTIKA

ENGLESKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK I

ENGLESKI JEZIK II

FILOZOFIJA  I SOCIOLOGIJA

FOTONIKA

HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI UPRAVLJAČKI SISTEMI

KAMERA

KAMERA I MONTAZA

KODNA TEHNIKA

KOMERCIJALNI SOFTVER ZA SIMULACIJU DINAMIČKIH SISTEMA

KOMERCIJALNI SOFTVER  ZA SIMULACIJU

KOMPLEKSNOST ALGORITAMA

KOMPONENTE I KOLA SNAGE

KOMPONENTE ZA TELEKOMUNIKACIJE

KOMPONENTE  SNAGE

KOMUNIKACIONA AKUSTIKA

KOMUNIKACIONA TEHNIKA

KOMUTACIJE I RUTIRANJE

KOMUTACIONI SISTEMI

KREIRANJE I ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJE

MEHATRONIKA

MEMORIJSKE KOMPONENTE

MERENJA U MIKROELEKTRONICI

METROLOGIJA ELEKTRIČNIH VELIČINA

MIKROARHITEKTURE

MODELIRANJE DINAMIČKIH SISTEMA

MODELIRANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA

MODELIRANJE TEHNOLOGIJE I KOMPONENATA

MODELOVANJE I SIMULACIJA

MODELOVANJE I SIMULACIJE SISTEMA

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE

OBRADA AUDIO SIGNALA

ORGANIZACIJA RAČUNARA

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

PRAVNI ASPEKTI INFORMATIKE

PRENOS PODATAKA

PRIMENA AKUSTIKE U ELEKTROENERGETICI

PRINCIPI TELEFONIJE

PROCESNI INFORMACIONI SISTEMI

PROGRAMSKI JEZICI

PROJEKTNI OBRAZCI

RAČUNARSKE MREŽE

SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA

SISTEMI VISOKE POUZDANOSTI

SISTEMI ZA MERENJE I KONTROLU

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE I NADZOR

SISTEMI ZA VODJENJE TALASA

SISTEMI  ZA AKVIZICIJU

SISTEMI  ZA AKVIZICIJU PODATAKA

SKLADIŠTENJE PODATAKA I OTKRIVANJE  ZNANJA

SOFTVER ZA SIMULACIJU DINAMIČKIH SISTEMA

STUDIJSKA AUDIOTEHNIKA

SVETLOST I SLIKA

TEORIJA DRUŠTVENOG RAZVOJA

UPRAVLJANJE KVALITETOM MERNIH SISTEMA

UPRAVLJANJE PROCESIMA

 

 

UTORAK, 18.09.2012. GODINE

 

ALGORITMI I ARHITEKTURA SPEC. RAČUNARSKIH SISTEMA

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE

AUTOMATIKA

AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

BAS SISTEMI-SMART SENZORI

BEŽIČNE PRISTUPNE MREŽE

BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE

DIGITALNA OBRADA SLIKE

DIGITALNI SAU

DSP ARHITEKT. I ALGORITMI

EKONOMIKA PREDUZEĆA

EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA 

ELEKTRIČNA VUČA

ELEKTRIČNI SPICE MODELI I KOMPONEATA

ELEKTROENERGETSKA KABLOVSKA TEHNIKA

ELEKTROENERGETSKI PRETVARAČI

ELEKTROMAGNETIKA

ELEKTROMAGNETIKA -ODABRANA POGLAVLJA

ELEKTROMEDICINSKA INSTRUMENTACIJA

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

ELEKTRONSKE MREŽE

ELEKTRONSKI SISTEMI ZA ZAŠTITU I NADZOR

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

ELIMINACIJA STATIČKOG ELEKTROCITETA

EM POLJA

FAZI UPRAVLJANJE

IDENTIFIKACIJA SISTEMA

IMPULSNA ELEKTRONIKA

INDENTIFIKACIJA PROCESA

INDUSTRIJSKI SISTEMI ZA MERENJE I KONTROLU

INDUSTRISKI MENADŽMENT

INDUSTRISKI UPRAVLJAČKO-NADZORNI SISTEMI

INTEGRISANA KOLA SA MEŠOVITIM SIGNALIMA

INTELIGENTNA INSTRUMENTACIJA

INTERAKCIJA-ČOVEK RAČUNAR

INTERNET PREKO WDM MREŽA

INTERNET UPRAVLJANJE

INŽENJERSKO PROJEKTOVANJE

IZVORI ZA NAPAJANJE

KARAKTERIZACIJA KOMPONENATA

KODOVANJE

KODOVANJE I KOMP.SIGNALA

KODOVANJE I KOMPRESIJA

KOHERENTNI TELEK. SISTEMI

KONSTRUKCIJA I ODR-EL.UREDJAJA

KONTROLA POSLOVANJA

KULTURA I KOMUNIKACIJE

MEMS

MERENJA U OPTIČKIM KOMUNIKACIJAMA

MERNA INSTRUMENTACIJA

MERNI PRETVARAČI

MERNO-INFORMACIONI SISTEMI

METROLOGIJA PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIM UREDJAJIMA

MIKROSENZORSKA I AKTUA. U ELEKTROMEDICINI

MOBILNO RAČUNARSTVO

MODELIRANJE ELEKTRIČNIH MAŠINA I POGONA

MODELOVANJE U TELEKOMUNIKACIJAMA

MULTIMEDIJALNI SISTEMI

MULTIPLEKSNI PRENOS SIGNALA

MULTIVARIJABILNI SISTEMI

PROGRAMIRANJE

RADIO I TV PRIJEMNICI

 

 

SREDA, 19.09.2012. GODINE

 

 

AUDIO I VIDEO SISTEMI

DIJAGNOSTIKA I MONITORING ELEKTRIČNIH MAŠINA

FIZIKA

FIZIKA I DIJAGNOSTIKA OTKAZA

FIZIKA OTKAZA MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATA

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH MAŠINA

KVANTNA I  STATISTIČKA FIZIKA

OBNOVLJIVI IZVORI ELNERGIJE

OBRAČUN TROŠKOVA PROIZVODNJE

OBRADA SIGNALA

ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROMOTORNIH POGONA

ODABRANO POGLAVLJE IZ ELEKTROMOTORNIH POGONA

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

OPERATIVNI SISTEMI

OPŠTA FIZIKA

OPTIČKE MREŽE

OPTIMALNO UPRAVLJANJE

OPTOELEKTRONSKI KOM. SISTEMI

OSNOVI AUTOMATIKE

PARALELNI  RAČUNARSKI  SISTEMI

PARALELNI  SISTEMI

PC APLIKACIJA U INDUSTRIJI

PC APLIKACIJA ZA POSLOVANJE

PLANIRANJE PROIZVODNJE

PRELAZNI PROCESI U ELEKTRIČNIM MAŠINAMA

PRENOS SIGNALA SA PROŠIRENIM SPEKTROM

PREPOZNAVANJE UZORAKA

PROCESNA MERNA TEHNIKA

PROGRAMSKI PREVODIOCI

PROIZVODNI MENADŽMENT

PROJEKTOVANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA

PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH KOLA

PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE INTEGRISANIH KOLA

PROJEKTOVANJE KOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE

PROJEKTOVANJE RF ARHITEKTURA

PROJEKTOVANJE SCENE

PROTIVPOŽARNI I PROTIVPROVALNI SISTEMI

RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE

RAČUNARSKI SISTEMI

RAČUNARSKO OBJEDINJ. PROIZVODNJA

RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE

RAČUNARSKO UPRAVLJANJE I RAZVOJ

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

RADARSKI  SISTEMI I RADIOLOKACIJA

RADIO I TV TEHNIKA

RADIODIFUZNI SISTEMI

RADIOSISTEMI

RAZVODNA POSTROJENJA

RAZVOJ SISTEMSKOG SOFTVERA I SISTEMSKO PROGRAMIRANJE

RAZVOJ SISTEMSKOG SOFTVERA I SISTEMSKO UPRAVLJANJE

RF I MIKROTALASNA MERENJA

ROBOTIKA U MEDICINI

SATELITSKA I KABLOVSKA TELEVIZIJA

SEMANTIČKI WEB

SERVISNA  ROBOTIKA

SERVO SISTEMI

SIMULACIJA I MODELIRANJE DINAMIČKIH SISTEMA

SIMULACIJA I  MODELIRANJE

SPECIJALNE ELEKTRIČNE MAŠINE

STANDARD I KVALITET

STANDARDIZACIJA I KVALITET

STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

STRUKTURE I KOMPONENTE ZA VLSI KOLA

TEHNIKA MERENJA

TEHNIKA PRENOSA SLIKE

TRANSFORMATORI I MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE

UGRADJENI RAČUNARSKI SISTEMI

ULTRAZVUČNA TEHNIKA

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

UPRAVLJANJE EL.MOT. POGONIMA

UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM PRETVARAČIMA

UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMA

UPRAVLJANJE PROCESIMA U REALNOM VREMENU

UVOD U BAZE PODATAKA

UVOD U MENADŽMENT

UVOD U METROLOGIJU

UVOD U ROBOTIKU

UVOD U SOFTVERSKO INŽENJERSTVO

VEKTORSKA KVANTIZACIJA I KOMPRESIJA SIGNALA

VIRTUELNA MERNA INSTRUMENTACIJA

VISOKONAPONSKA MERENJA

WEB TEHNOLOGIJE

ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRAŽNJENJA

ZAŠTITNO KODOVANJE

 

 

ČETVRTAK, 20.09.2012. GODINE

 

AUTOELEKTRONIKA

AUTOMOBILSKA ELEKTRONIKA

DIGITALNA MIKROELEKTRONIKA

DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA

DIGITALNO PROCESIRANJE SIGNALA

DINAMIKA MEHANIZAMA I  MAŠINA

DISTRIBUIRANA OBRADA

DISTRIBUIRANI SISTEMI

ELEKTRIČNA KOLA

ELEKTRIČNA VOZILA

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA

ELEKTRIČNE INSTALACIJE SA OSVETLJENJEM

ELEKTRIČNE MAŠINE I

ELEKTROENERGETSKA OPREMA

ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

ELEKTROENERGETSKE KOMPONENTE

ELEKTROMAGNETNE KOMPONENTE

ELEKTROMEHANIČKO PRETVARANJE ENERGIJE

ELEKTROMOTORNI POGONI

ELEKTROMOTORNI POGONI I VUČA

ELEKTRONIKA U AUTOMOBILU

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

EMBEDED SISTEMI

FIZIČKA ELEKTRONIKA

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA                                   

INDUSTRIJSKA ROBOTIKA

INTEGRISANE TELEKOMUNIKACIONE SLUŽBE

LINEARNA ALGEBRA

LINEARNI SAU

LOGIČKO PROJEKTOVANJE

MATEMATIKA I

MEDICINSKA INFORMATIKA

MENADŽMENT KVALITETA

MERENJA U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

MERNO INFORMACIONI SISTEMI U VOZILIMA

METODE INTELIGENTNOG UPRAVLJANJA

METODE OBRADE SIGNALA U MUZICI

METODI I SRED.ZA PROC. MER. NESIGURNOSTI

MIKROELEKTROMEHANIČKE KOMPONENTE I SISTEMI

MIKROELEKTRONIKA

MIKROELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE

MIKROKONTROLERI

MIKROKONTROLETI I PROGRAMIRANJE

MIKROPROCESORI I MIKRORAČNARI

MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

MIKROPROCESORSKI SISTEMI

MIKRORAČUNARI I PROGRAMIRANJE

MIKRORAČUNARSKI SISTEMI

MIKRORAČUNARSKI SISTEMI I U/I UREDJAJI

MIKROSENZORI I AKTUATORI U ELEKTROMEDICINI

MOBILNI I BEŽIČNI INROMACIONI SERVISI

MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE

NAPREDNE TEHNIKE ZA OBRADU SLIKE

NELINEARNI SAU

NESIMETRIČNI REŽIMI RADA ELEKTRIČNIH MAŠINA

OBJEKTNO ORJENTISANE TEHNIKE PROJEKTOVANJA SISTEMA

OBJEKTNO ORJENTISANO PROJEKTOVANJE

OBJEKTNO ORJENTISANO PROJEKTOVANJE SISTEMA

OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE

OSNOVI TELEKOMUNIKACIONE TEHNIKE

PASIVNE I ELEKTROMEHANIČKE KOMPONENTE

POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE

PROGRAMIRANJE INDUSTRIJSKIH KONTROLERA

PROJEKTOVANJE I RAZVOJ SOFTVERA

PROJEKTOVANJE MIKROPROCESORSKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE MIKROSISTEMA

PROJEKTOVANJE  SOFTVERA KORIŠĆENJEM PROJEKTNIH OBRAZACA

PROSTIRANJE EM TALASA I ANTENE

RAČUNARSKE MREŽE I INTERFEJSI

RAČUNARSKI MERNO-INFORMACIONI SISTEMI U INDUSTRIJI

RAČUNARSKI UPRAVLJAČKI SISTEMI

RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE U ELEKTROENERGETICI

RADIO KOMUNIKACIJE

REGULACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA

SATELITSKE KOMUNIKACIJE

SAU

SCADA SISTEMI

SENZORI I PRETVARAČI

SENZORI PRETVARAČI I AKTUATORI 

SIGNALI I SISTEMI

SISTEMI BESPREKIDNOG NAPAJANJA

SISTEMI ZA DIGITALNU OBRADU SIGNALA

SISTEMI  ZA RAD U REALNOM VREMENU

SISTEMSKI  SOFTVER

SOFTCOMPUTING

SOFTVERSKO INŽENJERSTVO    

TAU

TELEVIZIJA

TELEVIZIJA I RADIO-RODOVI I VRSTE

TEORIJA EL. KOLA I

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

TEORIJA INFORMACIJA

TEORIJA KOLA

TEORIJA STABILNOSTI

TESTIRANJE ELEKTRONSKIH KOLA 

TESTIRANJE HARDVERA

TESTIRANJE I DIJAGNOSTIKA

TV SISTEMI

ULAZNO IZLAZNI UREDJAJI

 

 

PETAK, 21.09.2012. GODINE

 

BAZE PODATAKA

BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE

DIGITALNA OBRADA SIGNALA

DIGITALNO PROCESNI SISTEMI

DISTRIBUIRANO RAČUNARSKO UPRAVLJANJE

ELEKTRIČNA KOLA I SIGNALI

ELEKTRIČNE MAŠINE

ELEKTRIČNE MAŠINE III

ELEKTROMEHANIČKO PRETVARANJE ENERGIJE

ELEKTRONSKA FIZIKA ČVRSTOG TELA

ELEKTRONSKA MERENJA

ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI

ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I KOMPONENTE

ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA I

KABLOVSKI I OPTIČKI KOMUNIKACIONI SISTEMI

KARAKTERIZACIJA MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATA

KOLA ZA OBRADU SIGNALA

KONTROLA KVALITETA

KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE

KVALITET I POUZDANOST

MATEMATIČKA ANALIZA

MATEMATIKA 2

MATEMATIKA 2 -ODABRANA POGLAVLJA

MATEMATIKA II

MATERIJALI  ZA ELEKTRONIKU

MATERIJALI  ZA MIKROELEKTRONIKU

MEDICINSKA ELEKTRONIKA I SISTEMI

MERENJA U ELEKTROENERGETICI

MERENJA U ELEKTRONICI

MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA

METODI I SISTEMI ZA OBRADU SIGNALA

MIKROKONTROLERI I PROGRAMIRANJE

MIKROMEHANIĆKE KOMPONENTE I SISTEMI

MIKRORAČUNARSKA MERNA INSTRUMENTACIJA

MIKROTALASNA ELEKTRONIKA

MIKROTALASNA I SUBMILMETARSKA TEHNIKA

MIKROTALASNA KOLA I VODOVI

MIKROTALASNI KOMUNIKACIONI SISTEMI

MIKROTALASNI SISTEMI

MIKROTALASNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

MOBILNE KOMUNIKACIJE

MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE

MULTIMEDIJALNA PREZENTACIJA

NEURONSKE MREŽE

NISKOTEMPERATURNA ELEKTRONIKA

NISKOTEMPERATURNA MIKROELEKTRONIKA

OBRADA SIGNALA U TELEKOMUNIKACIJAMA

OBRADA VIODEOSIGNALA

OPŠTA TEORIJA ELEKTRIČNIH MAŠINA

OPTIKA

OPTOELEKTRONIKA

OPTOELEKTRONIKA I INTEGR. OPTIKA

OSNOVI ELEKTRONIKE

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

OSNOVI KABLOVSKE TEHNIKE

PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

PROCESNI MIKRORAČUNARSKI SISTEMI

PROJEKTOVANJE DIGITALNIH INTEGRISANIH KOLA

PROJEKTOVANJE DIGITALNIH KOLA

PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH KOLA

PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE I MERENJE U RADIODIFUZIJI

PROJEKTOVANJE INDUSTRIJSKIH SISTEMA ZA UPRAVLJANJE I NADZOR

PROJEKTOVANJE KOMUNIKACIONIH I INFORMACIONIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE MATERIJALA ZA ELEKTRONIKU

PROJEKTOVANJE RF I MIKROTALASNIH KOLA I SKLOPOVA

PROJEKTOVANJE SAU

PROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

RAČUNARSKO-MERNI INFORMACIONI SISTEMI

RADIOKOMUNIKACIONI SISTEMI

RADIOTEHNIKA

RF ELEKTRONIKA

SENZORI I AKTUATORI

SENZORI, PRETVARAČI I AKTUATORI

SIMULACIJA I MODELOVANJE U MIKROELKTRONICI

SINTEZA MREŽA

SINTEZA MREŽA I OBRADA SIGNALA

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA

SPECIJALNI ELEKTROENERGETSKI PRETVARAČI

SREDSTVA ZA RAZVOJ SOFTVERA

STOHASTIČKI SISTEMI

TEHNIKA KONTROLE KVALITETA

TEHNIKA ZAŠTITE

TELEMETRIJA

TENOLOGIJA MIKROSISTEMA

TEORIJA APROKSIMACIJA

TEORIJA SISTEMA

VISOKOFREKVENTNA ELEKTRONIKA

ZAŠTITA INFORMACIJA

 

 

PONEDELJAK, 24.09.2012. GODINE

 

 

AUTOMATIZACIJA INDUSTRISKIH POSTROJENJA

BEŽIČNI KOMUNIKACIONI SISTEMI

BEŽIČNI PRISTUP INTERNETU

DISKRETNA MATEMATIKA

ELEKTRIČNE MAŠINE II

INFORMACIONI SISTEMI

INTERNET TEHNOLOGIJE

MAŠINE NAIZMENIČNE STRUJE

MATEMATIČKI METODI

MATEMATIČKI METODI U RAČUNARSTVU

MATEMATIKA

MATEMATIKA III

MATEMATIKA IV

MATEMATIKA -ODABRANA POGLAVLJA

MERENJA U TELEKOMUNIKACIJAMA

MULTIMEDIJALNI KOMUNIKACIONI SISTEMI

NUMERIČKA ANALIZA

NUMERIČKA ANALIZA U ELEKTROMAGNETICI

NUMERIČKA MATEMATIKA

OCENA PERF. SISTEMA

ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROENERG. POSTROJENJA

OSVETLJENJE

PRETRAŽIVANJE INFORMACIJA

PROGRAMABILNA DIGITALNA KOLA

STATISTIKA I VEROVATNOĆA

TEHNIKA I METODE PROGRAMIRANJA

TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE

TEORIJA GRAFOVA

UVOD U INFORMACIONE SISTEME

UVOD U RAČUNARSKO INŽENJERSTVO

UVOD U RAČUNARSTVO

VEROVATNOĆA I STATISTIKA

VIDEO KOMUNIKACIJE

VIŠEMOTORNI POGONI

WEB PROGRAMIRANJE

 

UTORAK, 25.09.2012. GODINE

 

DIGITALNA ELEKTRONIKA

DIGITALNA ELEKTRONSKA KOLA

DIGITALNA INTEGRISANA KOLA

EKSPERTNI SISTEMI I NEURONSKE MREŽE

EKSPERTNI SISTEMI U ELEKTROENERGETICI

ELEKTRANE

ELEKTROTEHNIKA 2

ELEKTROTEHNIKA II

ELEKTROTEHNIKA III

ELEKTROTEHNIKA-ODABRANA POGLAVLJA

INTEGRISANI SENZORI

INTEGRISANI  MIKROSISTEMI

INTEL. INFORMACIONIH SISTEMA

INTELIGENTNE KOMPONENTE SNAGE

INTELIGENTNI MERNI SISTEMI

INTELIGENTNI MERNI UREDJAJI

INTELIGENTNI SISTEMI I MAŠINE

INTERAKCIJA ČOVEK ROBOT

INTERNET I WEB TEHNOLOGIJE

INŽENJERSKA EKONOMIJA

KADROVSKI MENADŽMENT

KOMPONENTE SNAGE

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

OSNOVI FOTOGRAFIJE

OSNOVI LIKOVNE KULTURE I TEORIJA FORME

OSNOVI MIKROELEKTRONIKE

OSNOVI MUZIČKE KULTURE

OSNOVI OPTIKE

OSNOVI TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

PAKETSKE KOMUNIKACIJE

PERFORMANSE OPTIČKIH PRIJEMNIKA

PREDUZETNIŠTVO

PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO

PROCESIRANJE AUDIOSIGNALA

PROGRAMABILNA DIGITALNA ELEKTRONIKA

PROGRAMABILNA KOLA I UREDJAJI

PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLERI

RAČUNARSKA ANIMACIJA

RAČUNARSKA ANIMACIJA II

RAČUNARSKA ANIMACIJA III

RAČUNARSKA GRAFIKA

RAČUNARSKA GRAFIKA I DIZAJN            

 

 

SREDA, 26.09.2012. GODINE

 

 

ANALOGNA ELEKTRONIKA

ANALOGNA ELEKTRONSKA KOLA

ANALOGNA MIKROELEKTRONIKA

DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE

DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE I

DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE II

ELEKTRONIKA

ELEKTRONIKA I

ELEKTRONIKA II

ELEKTRONIKA U ELEKTROENERGETICI

ELEKTRONIKA U TELEKOMUNIKACIJAMA

MIKROTALASNA I OPTIČKA ELEKTRONIKA

MIKROTALASNA I SUBMILIMETARSKA TEHNIKA

MIKROTALASNA TEHNIKA

MIKROTALASNA TEHNIKA I TEHNOLOGIJE

MOBILNI I DISTRIBUIRANI INFORMACIONI SISTEMI

MOBILNI KOM. SISTEMI

MONTAŽA

MULTIMEDIJALNEA PREZENTACIJA

NANOELEKTRONIKA

NAPAJANJE TELEK. UREDJAJA

NAPREDNE BAZE PODATAKA

NAPREDNE METODE ZA OBRADU SLIKE-INTERNET

NAPREDNE TEHNIKE BAZE PODATAKA

NAPREDNE TEHNIKE DIGITALNE LOGIKE

NAPREDNE TEHNIKE  U LOGIČKOM  PROJEKTOVANJU

OBRADA MEDICINSKE SLIKE

OBRADA RADARSKOG SIGNALA

OFDM

OPTIČKE KOMUNIKACIJE

OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE

OSNOVI INFORMACIONIH KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

OSNOVI MEHANIKE I MAŠINSTVA

OSNOVI MIKROTALASNE TEHNIKE

OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

PAKETSKE  KOMUNIKACIJE

SATELITSKI KOMUNIKACIONI SISTEMI

SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

SPEKTRALNE METODE

STATIČKI METODI KONTROLE KVALITETA

STRUKTURE PODATAKA

STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

STRUKTURE  I BAZE PODATAKA

ŠIROKOPOJASNE  MREŽE ZA PRISTUP

ŠIROKOPOJASNE PRISTUPNE KOMUNIKACIJE

TEHNIČKA MEHANIKA

TEHNIČKA ROBOTIKA

TEHNIKA KONVERZIJE

TEHNIKA MERENJA EM POLJA

TEHNIKA MODULACIJE

TEHNIKA TELEKOMUNIKACIJA

TEHNIKE KALIBRACIJE MERILA

TEHNOLOGIJE I KOMPONENTE ZA VLSI I KOLA

TEHNOLOGIJE MIKROSISTEMA

TELEKOMUNIKACIJE

TELEKOMUNIKACIJE U ELEKTROENERGETICI

TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI I

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI II

TELEKOMUNIKACIONI SOFTVER

TELEUPRAVLJANJE

TELEVIZIJA I RADIO

TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA

TERMOVIZIJA

TESTIRANJE I KVALITET SOFTVERA

 

ČETVRTAK, 27.09.2012. GODINE

 

ELEKTROTERMIJA

ELIMINACIJA STATIČKOG ELEKTRICITETA

EMISIONA I LINKOVSKA TEHNIKA

ENERGETSKA ELEKTRONIKA

FAZI LOGIKA-INTERNET PREDMET

FLEKSIBILNA AUTOMATIZACIJA

FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE

GEOMETRIJSKO MODELOVANJE

INTEGRISANA OPTIKA

INTEGRISANI MEDICINSKI SISTEMI

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM II

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM III

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IV

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM V

MEDICINSKA DIJAGNOSTIKA

MEDICINSKA ELEKTRONIKA

MEDICINSKA INSTRUMENTACIJA

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

PROJEKAT/ZAVRPNI ISPIT

PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH MREŽA

PROJEKTOVANJE RAČUNARSKOG HARDVERA

PROJEKTOVANJE UGRADJENIH RAČUNARSKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE UPRAVLJAČKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE VLSI

PROJEKTOVANJE VLSI  SISTEMA

SISTEMI ZA VIZ.MERNIH PROCESA

SISTEMI ZA VODJENJE EM TALASA

SOFTVERSKI  ALATI ZA TK

SOFTVERSKI TK ALATI

SPECIJALIZOVANI RAČUNARSKI SISTEMI

STRUČNA PRAKSA

STRUČNA PRAKSA/TIMSKI PROJEKAT

TIMSKI PROJEKAT

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

UPRAVLJANJE U ROBOTICI

UPRAVLJANJE VELIKIM SISTEMIMA

USMERENE RADIO VEZE

UVOD U FAZI LOGIKU

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

WEB DIZAJN

ZAŠTITA U ELEKTROENERGETICI

ZAVRŠNI PROJEKAT