RASPORED

POLAGANJA ISPITA U  APSOLVENTSKOM MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

PETAK, 11.03.2011. GODINE U 14,00 SATI

 

ADAPTIVNA OBRADA SIGNALA

ADAPTIVNE ANTENE I MIMO SISTEMI

AKUSTIKA I PSIHOAKUSTIKA

ALATI ZA MULTIMEDIJU

ALATI ZA PROJEKTOVANJE

ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA

ANALOGNA ELEKTRONIKA

ANALOGNA ELEKTRONSKA KOLA

ANALOGNA MIKROELEKTRONIKA

ANTENE I ANTENSKI SISTEMI

ANTENE I PROSTIRANJE

ARHITEKTURA I PROGRAMIRANJE DSP PROCESORA

ARHITEKTURA MIKROSISTEMA

ARHITEKTURE I PROJEKTOVANJE SOFTVERA

ARHITEKTURE RAČUNARA

AUDIOTEHNIKA

DISTRIBUTIVNE I INDUSTRIJSKE MREŽE

DRUŠTVO I ODRŽIVI RAZVOJ

ELEKTROAKUSTIKA

FILOZOFIJA  I SOCIOLOGIJA

FOTONIKA

HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI UPRAVLJAČKI SISTEMI

INFORMACIONI SISTEMI

KAMERA

KAMERA I MONTAZA

KODNA TEHNIKA

KOMERCIJALNI SOFTVER  ZA SIMULACIJU

KOMERCIJALNI SOFTVER ZA SIMULACIJU DINAMIČKIH SISTEMA

KOMPLEKSNOST ALGORITAMA

KOMPONENTE  SNAGE

KOMPONENTE I KOLA SNAGE

KOMPONENTE ZA TELEKOMUNIKACIJE

KOMUNIKACIONA AKUSTIKA

KOMUNIKACIONA TEHNIKA

KOMUTACIJE I RUTIRANJE

KOMUTACIONI SISTEMI

KREIRANJE I ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJE

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM II

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM III

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IV

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM V

MATEMATIČKA ANALIZA

MATEMATIKA 2

MATEMATIKA 2 -ODABRANA POGLAVLJA

MATEMATIKA II

MEHATRONIKA

MEMORIJSKE KOMPONENTE

MODELIRANJE DINAMIČKIH SISTEMA

MODELIRANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA

MODELIRANJE TEHNOLOGIJE I KOMPONENATA

MODELOVANJE I SIMULACIJA

MODELOVANJE I SIMULACIJE SISTEMA

MONTAŽA

OBRADA AUDIO SIGNALA

ORGANIZACIJA RAČUNARA

OSNOVI MEHANIKE I MAŠINSTVA

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

PRAVNI ASPEKTI INFORMATIKE

PRENOS PODATAKA

PRIMENA AKUSTIKE U ELEKTROENERGETICI

PRINCIPI TELEFONIJE

PROGRAMSKI JEZICI

PROJEKTNI OBRAZCI

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA

SISTEMI  ZA AKVIZICIJU

SISTEMI  ZA AKVIZICIJU PODATAKA

SISTEMI VISOKE POUZDANOSTI

SISTEMI ZA MERENJE I KONTROLU

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE I NADZOR

SISTEMI ZA VODJENJE TALASA

SKLADIŠTENJE PODATAKA I OTKRIVANJE  ZNANJA

SOFTVER ZA SIMULACIJU DINAMIČKIH SISTEMA

STUDIJSKA AUDIOTEHNIKA

SVETLOST I SLIKA

TEHNIČKA MEHANIKA

TELEKOMUNIKACIJE

TEORIJA DRUŠTVENOG RAZVOJA

UPRAVLJANJE KVALITETOM MERNIH SISTEMA

UPRAVLJANJE PROCESIMA

UPRAVLJANJE U ROBOTICI

UPRAVLJANJE VELIKIM SISTEMIMA

USMERENE RADIO VEZE

UVOD U FAZI LOGIKU

VIDEO KOMUNIKACIJE

WEB DIZAJN

ZAŠTITA U ELEKTROENERGETICI

SUBOTA, 12.03.2011. GODINE U 09,00 SATI

 

AUTOELEKTRONIKA

AUTOMOBILSKA ELEKTRONIKA

BEŽIČNI KOMUNIKACIONI SISTEMI

DIGITALNA MIKROELEKTRONIKA

DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA

DIGITALNO PROCESIRANJE SIGNALA

DINAMIKA MEHANIZAMA I  MAŠINA

DISTRIBUIRANA OBRADA

DISTRIBUIRANI SISTEMI

EKSPERTNI SISTEMI I NEURONSKE MREŽE

EKSPERTNI SISTEMI U ELEKTROENERGETICI

ELEKTRANE

ELEKTRIČNA KOLA

ELEKTRIČNA VOZILA

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA

ELEKTRIČNE INSTALACIJE SA OSVETLJENJEM

ELEKTRIČNE MAŠINE I

ELEKTROENERGETSKA OPREMA

ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

ELEKTROENERGETSKE KOMPONENTE

ELEKTROMAGNETNE KOMPONENTE

ELEKTROMEHANIČKO PRETVARANJE ENERGIJE

ELEKTROMOTORNI POGONI

ELEKTROMOTORNI POGONI I VUČA

ELEKTRONIKA U AUTOMOBILU

ELEKTRONIKA U ELEKTROENERGETICI

ELEKTRONIKA U TELEKOMUNIKACIJAMA

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

EMBEDED SISTEMI

FIZIČKA ELEKTRONIKA

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA                                   

INDUSTRIJSKA ROBOTIKA

INTEGRISANE TELEKOMUNIKACIONE SLUŽBE

INTEGRISANI  MIKROSISTEMI

INTEGRISANI SENZORI

INTEL. INFORMACIONIH SISTEMA

INTELIGENTNE KOMPONENTE SNAGE

INTELIGENTNI MERNI SISTEMI

INTELIGENTNI MERNI UREDJAJI

INTELIGENTNI SISTEMI I MAŠINE

INTERAKCIJA ČOVEK ROBOT

INTERNET I WEB TEHNOLOGIJE

INŽENJERSKA EKONOMIJA

KADROVSKI MENADŽMENT

LINEARNA ALGEBRA

LINEARNI SAU

LOGIČKO PROJEKTOVANJE

MATEMATIČKI METODI

MATEMATIKA I

MEDICINSKA INFORMATIKA

MENADŽMENT KVALITETA

MERENJA U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

MERNO INFORMACIONI SISTEMI U VOZILIMA

METODE INTELIGENTNOG UPRAVLJANJA

METODE OBRADE SIGNALA U MUZICI

METODI I SRED.ZA PROC. MER. NESIGURNOSTI

MIKROELEKTROMEHANIČKE KOMPONENTE I SISTEMI

MIKROELEKTRONIKA

MIKROELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE

MIKROKONTROLERI

MIKROKONTROLETI I PROGRAMIRANJE

MIKROPROCESORI I MIKRORAČNARI

MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

MIKROPROCESORSKI SISTEMI

MIKRORAČUNARI I PROGRAMIRANJE

MIKRORAČUNARSKI SISTEMI

MIKRORAČUNARSKI SISTEMI I U/I UREDJAJI

MIKROSENZORI I AKTUATORI U ELEKTROMEDICINI

MOBILNI I BEŽIČNI INROMACIONI SERVISI

MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE

NAPREDNE TEHNIKE ZA OBRADU SLIKE

NELINEARNI SAU

NESIMETRIČNI REŽIMI RADA ELEKTRIČNIH MAŠINA

NUMERIČKA ANALIZA

NUMERIČKA ANALIZA U ELEKTROMAGNETICI

NUMERIČKA MATEMATIKA

OBJEKTNO ORJENTISANO PROJEKTOVANJE

OBJEKTNO ORJENTISANO PROJEKTOVANJE SISTEMA

OBRADA MEDICINSKE SLIKE

OBRADA RADARSKOG SIGNALA

OFDM

OPTIČKE KOMUNIKACIJE

OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE

OSNOVI FOTOGRAFIJE

OSNOVI MIKROELEKTRONIKE

OSNOVI MUZIČKE KULTURE

OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE

OSNOVI TELEKOMUNIKACIONE TEHNIKE

OSVETLJENJE

PASIVNE I ELEKTROMEHANIČKE KOMPONENTE

POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE

PREDUZETNIŠTVO

PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO

PROCESIRANJE AUDIOSIGNALA

PROGRAMABILNA DIGITALNA ELEKTRONIKA

PROGRAMABILNA KOLA I UREDJAJI

PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLERI

PROGRAMIRANJE INDUSTRIJSKIH KONTROLERA

PROJEKTOVANJE  SOFTVERA KORIŠĆENJEM PROJEKTNIH OBRAZACA

PROJEKTOVANJE I RAZVOJ SOFTVERA

PROJEKTOVANJE MIKROPROCESORSKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE MIKROSISTEMA

PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH MREŽA

PROJEKTOVANJE RAČUNARSKOG HARDVERA

PROJEKTOVANJE UGRADJENIH RAČUNARSKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE UPRAVLJAČKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE VLSI

PROJEKTOVANJE VLSI  SISTEMA

PROSTIRANJE EM TALASA I ANTENE

RAČUNARSKA ANIMACIJA

RAČUNARSKA ANIMACIJA II

RAČUNARSKA ANIMACIJA III

RAČUNARSKA GRAFIKA

RAČUNARSKA GRAFIKA I DIZAJN

RAČUNARSKE MREŽE

RAČUNARSKE MREŽE I INTERFEJSI

RAČUNARSKI MERNO-INFORMACIONI SISTEMI U INDUSTRIJI

RAČUNARSKI UPRAVLJAČKI SISTEMI

RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE U ELEKTROENERGETICI

RADIO KOMUNIKACIJE

REGULACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA

SATELITSKE KOMUNIKACIJE

SAU

SCADA SISTEMI

SENZORI I PRETVARAČI

SIGNALI I SISTEMI

SISTEMI  ZA RAD U REALNOM VREMENU

SISTEMI BESPREKIDNOG NAPAJANJA

SISTEMI ZA DIGITALNU OBRADU SIGNALA

SISTEMSKI  SOFTVER

SOFTCOMPUTING

SOFTVERSKO INŽENJERSTVO    

SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

SPEKTRALNE METODE

STATIČKI METODI KONTROLE KVALITETA

TAU

TEHNIČKA ROBOTIKA

TEHNIKA KONVERZIJE

TEHNIKA MERENJA EM POLJA

TEHNIKA MODULACIJE

TEHNIKA TELEKOMUNIKACIJA

TEHNIKE KALIBRACIJE MERILA

TEHNOLOGIJE I KOMPONENTE ZA VLSI I KOLA

TEHNOLOGIJE MIKROSISTEMA

TELEVIZIJA

TELEVIZIJA I RADIO-RODOVI I VRSTE

TEORIJA EL. KOLA I

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

TEORIJA INFORMACIJA

TEORIJA KOLA

TEORIJA STABILNOSTI

TESTIRANJE ELEKTRONSKIH KOLA 

TESTIRANJE HARDVERA

TESTIRANJE I DIJAGNOSTIKA

TV SISTEMI

ULAZNO IZLAZNI UREDJAJI

 

SUBOTA, 12.03.2011. GODINE U 14,00 SATI

 

ALGORITMI I ARHITEKTURA SPEC. RAČUNARSKIH SISTEMA

BAZE PODATAKA

BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE

DIGITALNA INTEGRISANA KOLA

DIGITALNA OBRADA SIGNALA

DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE

DIGITALNO PROCESNI SISTEMI

DISTRIBUIRANO RAČUNARSKO UPRAVLJANJE

ELEKTRIČNA KOLA I SIGNALI

ELEKTRIČNE MAŠINE

ELEKTRIČNE MAŠINE III

ELEKTROMEHANIČKO PRETVARANJE ENERGIJE

ELEKTRONIKA

ELEKTRONIKA I

ELEKTRONIKA II

ELEKTRONSKA FIZIKA ČVRSTOG TELA

ELEKTRONSKA MERENJA

ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI

ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I KOMPONENTE

ELEKTROTEHNIKA 2

ELEKTROTEHNIKA II

ELEKTROTERMIJA

ELIMINACIJA STATIČKOG ELEKTRICITETA

EMISIONA I LINKOVSKA TEHNIKA

ENERGETSKA ELEKTRONIKA

FAZI LOGIKA-INTERNET PREDMET

FIZIKA

FIZIKA I DIJAGNOSTIKA OTKAZA

FIZIKA OTKAZA MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATA

FLEKSIBILNA AUTOMATIZACIJA

FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE

GEOMETRIJSKO MODELOVANJE

INTEGRISANA OPTIKA

INTEGRISANI MEDICINSKI SISTEMI

KABLOVSKI I OPTIČKI KOMUNIKACIONI SISTEMI

KARAKTERIZACIJA MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATA

KOLA ZA OBRADU SIGNALA

KONTROLA KVALITETA

KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE

KVALITET I POUZDANOST

KVANTNA I  STATISTIČKA FIZIKA

MATERIJALI  ZA ELEKTRONIKU

MATERIJALI  ZA MIKROELEKTRONIKU

MEDICINSKA ELEKTRONIKA I SISTEMI

MERENJA U ELEKTROENERGETICI

MERENJA U ELEKTRONICI

MERENJA U TELEKOMUNIKACIJAMA

MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA

METODI I SISTEMI ZA OBRADU SIGNALA

MIKROKONTROLERI I PROGRAMIRANJE

MIKROMEHANIĆKE KOMPONENTE I SISTEMI

MIKRORAČUNARSKA MERNA INSTRUMENTACIJA

MIKROTALASNA ELEKTRONIKA

MIKROTALASNA I SUBMILMETARSKA TEHNIKA

MIKROTALASNA KOLA I VODOVI

MIKROTALASNI KOMUNIKACIONI SISTEMI

MIKROTALASNI SISTEMI

MIKROTALASNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

MOBILNE KOMUNIKACIJE

MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE

MULTIMEDIJALNA PREZENTACIJA

NEURONSKE MREŽE

NISKOTEMPERATURNA ELEKTRONIKA

NISKOTEMPERATURNA MIKROELEKTRONIKA

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE

OBRADA SIGNALA U TELEKOMUNIKACIJAMA

OBRADA VIODEOSIGNALA

OPŠTA FIZIKA

OPŠTA TEORIJA ELEKTRIČNIH MAŠINA

OPTIKA

OPTOELEKTRONIKA

OPTOELEKTRONIKA I INTEGR. OPTIKA

OSNOVI ELEKTRONIKE

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

OSNOVI KABLOVSKE TEHNIKE

OSNOVI LIKOVNE KULTURE I TEORIJA FORME

OSNOVI TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

PAKETSKE KOMUNIKACIJE

PERFORMANSE OPTIČKIH PRIJEMNIKA

PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

PRENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

PROCESNI MIKRORAČUNARSKI SISTEMI

PROGRAMIRANJE

PROJEKTOVANJE DIGITALNIH INTEGRISANIH KOLA

PROJEKTOVANJE DIGITALNIH KOLA

PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH KOLA

PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE I MERENJE U RADIODIFUZIJI

PROJEKTOVANJE INDUSTRIJSKIH SISTEMA ZA UPRAVLJANJE I NADZOR

PROJEKTOVANJE KOMUNIKACIONIH I INFORMACIONIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE RF I MIKROTALASNIH KOLA I SKLOPOVA

PROJEKTOVANJE SAU

PROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

RAČUNARSKO-MERNI INFORMACIONI SISTEMI

RADIOKOMUNIKACIONI SISTEMI

RADIOTEHNIKA

RF ELEKTRONIKA

SENZORI I AKTUATORI

SENZORI, PRETVARAČI I AKTUATORI

SIMULACIJA I MODELOVANJE U MIKROELKTRONICI

SINTEZA MREŽA

SINTEZA MREŽA I OBRADA SIGNALA

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA

SISTEMI ZA VIZ.MERNIH PROCESA

SISTEMI ZA VODJENJE EM TALASA

SOFTVERSKI  ALATI ZA TK

SOFTVERSKI TK ALATI

SPECIJALIZOVANI RAČUNARSKI SISTEMI

SPECIJALNI ELEKTROENERGETSKI PRETVARAČI

SREDSTVA ZA RAZVOJ SOFTVERA

STOHASTIČKI SISTEMI

TEHNIKA KONTROLE KVALITETA

TEHNIKA ZAŠTITE

TELEMETRIJA

TENOLOGIJA MIKROSISTEMA

TEORIJA APROKSIMACIJA

TEORIJA SISTEMA

VISOKOFREKVENTNA ELEKTRONIKA

ZAŠTITA INFORMACIJA

 

NEDELJA, 13.03.2011. GODINE U 09,00 SATI

 

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE

AUTOMATIKA

AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

BAS SISTEMI-SMART SENZORI

BEŽIČNE PRISTUPNE MREŽE

BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE

DIGITALNA ELEKTRONIKA

DIGITALNA ELEKTRONSKA KOLA

DIGITALNA OBRADA SLIKE

DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE I

DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE II

DIGITALNI SAU

DSP ARHITEKT. I ALGORITMI

EKONOMIKA PREDUZEĆA

EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA 

EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA MERENJA

ELEKTRIČNA MERENJA

ELEKTRIČNA VUČA

ELEKTRIČNA-ELEKTRONSKA MERENJA

ELEKTRIČNI SPICE MODELI I KOMPONEATA

ELEKTROENERGETSKA KABLOVSKA TEHNIKA

ELEKTROENERGETSKI PRETVARAČI

ELEKTROMAGNETIKA

ELEKTROMAGNETIKA -ODABRANA POGLAVLJA

ELEKTROMEDICINSKA INSTRUMENTACIJA

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

ELEKTRONSKE MREŽE

ELEKTRONSKI SISTEMI ZA ZAŠTITU I NADZOR

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

ELIMINACIJA STATIČKOG ELEKTROCITETA

EM POLJA

ENGLESKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK I

ENGLESKI JEZIK II

FAZI UPRAVLJANJE

IDENTIFIKACIJA SISTEMA

IMPULSNA ELEKTRONIKA

INDENTIFIKACIJA PROCESA

INDUSTRIJSKI SISTEMI ZA MERENJE I KONTROLU

INDUSTRISKI MENADŽMENT

INDUSTRISKI UPRAVLJAČKO-NADZORNI SISTEMI

INTEGRISANA KOLA SA MEŠOVITIM SIGNALIMA

INTELIGENTNA INSTRUMENTACIJA

INTERAKCIJA-ČOVEK RAČUNAR

INTERNET PREKO WDM MREŽA

INTERNET UPRAVLJANJE

INŽENJERSKO PROJEKTOVANJE

IZVORI ZA NAPAJANJE

KARAKTERIZACIJA KOMPONENATA

KODOVANJE

KODOVANJE I KOMP.SIGNALA

KODOVANJE I KOMPRESIJA

KOHERENTNI TELEK. SISTEMI

KONSTRUKCIJA I ODR-EL.UREDJAJA

KONTROLA POSLOVANJA

KULTURA I KOMUNIKACIJE

MAŠINE NAIZMENIČNE STRUJE

MEDICINSKA DIJAGNOSTIKA

MEDICINSKA ELEKTRONIKA

MEDICINSKA INSTRUMENTACIJA

MEMS

MERENJA U MIKROELEKTRONICI

MERENJA U OPTIČKIM KOMUNIKACIJAMA

MERNA INSTRUMENTACIJA

MERNI PRETVARAČI

MERNO-INFORMACIONI SISTEMI

METROLOGIJA ELEKTRIČNIH VELIČINA

METROLOGIJA PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIM UREDJAJIMA

MIKROSENZORSKA I AKTUA. U ELEKTROMEDICINI

MIKROTALASNA I OPTIČKA ELEKTRONIKA

MIKROTALASNA I SUBMILIMETARSKA TEHNIKA

MIKROTALASNA TEHNIKA

MIKROTALASNA TEHNIKA I TEHNOLOGIJE

MOBILNI I DISTRIBUIRANI INFORMACIONI SISTEMI

MOBILNI KOM. SISTEMI

MOBILNO RAČUNARSTVO

MODELIRANJE ELEKTRIČNIH MAŠINA I POGONA

MODELOVANJE U TELEKOMUNIKACIJAMA

MULTIMEDIJALNI SISTEMI

MULTIPLEKSNI PRENOS SIGNALA

MULTIVARIJABILNI SISTEMI

NANOELEKTRONIKA

NAPAJANJE TELEK. UREDJAJA

NAPREDNE BAZE PODATAKA

NAPREDNE METODE ZA OBRADU SLIKE-INTERNET

NAPREDNE TEHNIKE  U LOGIČKOM  PROJEKTOVANJU

NAPREDNE TEHNIKE BAZE PODATAKA

NAPREDNE TEHNIKE DIGITALNE LOGIKE

RADIO I TV PRIJEMNICI

 

NEDELJA, 13.03.2011. GODINE U 14,00 SATI

 

AUDIO I VIDEO SISTEMI

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH MAŠINA

OBNOVLJIVI IZVORI ELNERGIJE

OBRAČUN TROŠKOVA PROIZVODNJE

OBRADA SIGNALA

ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROENERG. POSTROJENJA

ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROMOTORNIH POGONA

ODABRANO POGLAVLJE IZ ELEKTROMOTORNIH POGONA

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

OPERATIVNI SISTEMI

OPTIČKE MREŽE

OPTIMALNO UPRAVLJANJE

OPTOELEKTRONSKI KOM. SISTEMI

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

OSNOVI AUTOMATIKE

OSNOVI INFORMACIONIH KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

PAKETSKE  KOMUNIKACIJE

PARALELNI  RAČUNARSKI  SISTEMI

PARALELNI  SISTEMI

PC APLIKACIJA U INDUSTRIJI

PC APLIKACIJA ZA POSLOVANJE

PLANIRANJE PROIZVODNJE

PRELAZNI PROCESI U ELEKTRIČNIM MAŠINAMA

PRENOS SIGNALA SA PROŠIRENIM SPEKTROM

PREPOZNAVANJE UZORAKA

PROCESNA MERNA TEHNIKA

PROCESNI INFORMACIONI SISTEMI

PROCESNO-INFORMACIONI SISTEMI

PROGRAMSKI PREVODIOCI

PROIZVODNI MENADŽMENT

PROJEKAT/ZAVRPNI ISPIT

PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTOVANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA

PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH KOLA

PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE INTEGRISANIH KOLA

PROJEKTOVANJE KOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE

PROJEKTOVANJE RF ARHITEKTURA

PROJEKTOVANJE SCENE

PROTIVPOŽARNI I PROTIVPROVALNI SISTEMI

RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE

RAČUNARSKI SISTEMI

RAČUNARSKO OBJEDINJ. PROIZVODNJA

RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE

RAČUNARSKO UPRAVLJANJE I RAZVOJ

RADARSKI  SISTEMI I RADIOLOKACIJA

RADIO I TV TEHNIKA

RADIODIFUZNI SISTEMI

RADIOSISTEMI

RAZVODNA POSTROJENJA

RAZVOJ SISTEMSKOG SOFTVERA I SISTEMSKO PROGRAMIRANJE

RAZVOJ SISTEMSKOG SOFTVERA I SISTEMSKO UPRAVLJANJE

RF I MIKROTALASNA MERENJA

ROBOTIKA U MEDICINI

SATELITSKA I KABLOVSKA TELEVIZIJA

SEMANTIČKI WEB

SERVISNA  ROBOTIKA

SERVO SISTEMI

SIMULACIJA I  MODELIRANjE

SIMULACIJA I MODELIRANJE DINAMIČKIH SISTEMA

ŠIROKOPOJASNE PRISTUPNE KOMUNIKACIJE

SPECIJALNE ELEKTRIČNE MAŠINE

STANDARD I KVALITET

STANDARDIZACIJA I KVALITET

STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

STRUČNA PRAKSA

STRUČNA PRAKSA/TIMSKI PROJEKAT

STRUKTURE I KOMPONENTE ZA VLSI KOLA

TEHNIKA MERENJA

TEHNIKA PRENOSA SLIKE

TELEKOMUNIKACIJE U ELEKTROENERGETICI

TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

TELEKOMUNIKACIONI SOFTVER

TELEUPRAVLJANJE

TELEVIZIJA I RADIO

TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA

TERMOVIZIJA

TESTIRANJE I KVALITET SOFTVERA

TIMSKI PROJEKAT

TRANSFORMATORI I MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE

UGRADJENI RAČUNARSKI SISTEMI

ULTRAZVUČNA TEHNIKA

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

UPRAVLJANJE EL.MOT. POGONIMA

UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM PRETVARAČIMA

UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMA

UPRAVLJANJE PROCESIMA U REALNOM VREMENU

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

UVOD U BAZE PODATAKA

UVOD U INFORMACIONE SISTEME

UVOD U MENADŽMENT

UVOD U METROLOGIJU

UVOD U RAČUNARSKO INŽENJERSTVO

UVOD U RAČUNARSTVO

UVOD U ROBOTIKU

UVOD U SOFTVERSKO INŽENJERSTVO

VEKTORSKA KVANTIZACIJA I KOMPRESIJA SIGNALA

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

VIRTUELNA MERNA INSTRUMENTACIJA

VISOKONAPONSKA MERENJA

WEB TEHNOLOGIJE

ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRAŽNJENJA

ZAŠTITNO KODOVANJE

 

PONEDELJAK, 14.03.2011. GODINE U 14,00 SATI

 

DISKRETNA MATEMATIKA

ELEKTRIČNE MAŠINE II

ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA I

ELEKTROTEHNIKA III

ELEKTROTEHNIKA-ODABRANA POGLAVLJA

INTERNET TEHNOLOGIJE

MATEMATIČKI METODI U RAČUNARSTVU

MATEMATIKA

MATEMATIKA III

MATEMATIKA -ODABRANA POGLAVLJA

MULTIMEDIJALNI KOMUNIKACIONI SISTEMI

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

PROGRAMABILNA DIGITALNA KOLA

SATELITSKI KOMUNIKACIONI SISTEMI

STATISTIKA I VEROVATNOĆA

STRUKTURE  I BAZE PODATAKA

STRUKTURE PODATAKA

STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

TEHNIKA I METODE PROGRAMIRANJA

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI I

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI II

TEORIJA GRAFOVA

VEROVATNOĆA I STATISTIKA

WEB PROGRAMIRANJE