R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Junski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 13.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

 

A

B

SS

1

3

4

1

A1

A1

A1

A1

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

11

16

6

19

11

4

A1

A1

A2

A2

A2

A2

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

5

4

7

7

11

7

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Stručna praksa/timski projekat

EEN-NNP

5

A1

 

Zaštita informacija

R-NNP

14

A1

 

Projektovanje telekom. sistema

T-NNP

4

A1

 

Proj. kom. i informacionih sistema

T-NNP

3

A1

 

 

Datum: 13.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

Baze podataka-kolokvijum

 

 

A1

A2

 

 

Datum: 14.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                              

Osnovi automatike

A

1

525

 

Mikrotalasni sistemi

T

1

525

 

Analogna elektronika

Analogna elektronika

Analogna elektronika

M

E-NNP

Osn.akad.stud.

2

2

17

525

525

525

 

Mikrotalasni sistemi

Mikrotalasni sistemi

T

T-NNP

1

7

525

525

 

Opšta teorija el. mašina

EEN-NNP

7

121

 

Elektromagnetika-od. pog.

T-NNP

8

A1

 

Hid.i pneumatski upr. sistemi

US-NNP

2

A1

 

Osnovi elektrotehnike II-kolokvijum

 

 

A1

A2

A3

Č1

Č2

131

231

431

531

 

 

Datum: 15.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Elektromagnetika

Elektromagnetika

Elektromagnetika

E

I

R

1

1

1

A1

A1

A1

 

Televizija i radio

E-NNP

7

A1

 

Programabilna digitalna kola

E-NNP

3

A1

 

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

4

A1

 

Termovizija

E-NNP

17

A1

 

Specijalne el. mašine

EEN-NNP

10

121

 

Merenja u elektronici

EEN-NNP

1

A1

 

Odabrana poglavlja iz el. postrojenja

EEN-NNP

33

A1

 

Merenja u el.energ.sistemima

EMK-NNP

2

A1

 

Senzori i pretvarači

M-NNP

1

A1

 

Kontrola kvaliteta

M-NNP

5

A1

 

Mikrokontroleri i programiranje

Mikrokontroleri i programiranje

Osn.akad.stud.

US-NNP

18

9

A1

A1

 

Medicinska instrumentacija

PS

1

A1

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

58

A2

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

84

A3

525

531

431

 

Sistemi besprekidnog napajanja

EEN-NNP

53

A1

525

531

 

Integrisana optika

T-NNP

6

A3

 

Obrada signala u telekomunikacijama

T-NNP

6

A3

 

Sistemi za akviziciju podataka

US-NNP

1

A1

 

Metode inteligentnog upravljanja

US-NNP

16

A2

 

Elektroenergetska postrojenja-kolokvijum

 

 

131

231

 

Prenos el. energije- kolokvijumi

 

 

131

231

 

 

Datum: 16.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati  

Algoritmi i arh.spec.rač.sistema

Algoritmi i arh.spec.rač.sistema

RTI

R

1

7

A1

A1

 

Elektronika I

A

1

A1

 

Elektronika

Elektronika

Elektronika

M-NNP

SS

US-NNP

2

3

3

A1

A1

A1

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Os.akad.stud

PS

7

2

A1

A1

 

Mikrorač.sistemi I/U uredjaji

R

1

A1

 

Projektovanje tel.sistema

T

1

A1

 

Sistemi za rad u realnom vremenu

E-NNP

9

A1

 

Upravljanje el.energ.pretvaračima

E-NNP

1

A1

 

Projektovanje el.mot. pogona

EEN-NNP

5

A1

 

Automatsko upravljanje

R-NNP

8

A1

 

Mobilni komunikacioni sistemi

T-NNP

20

A1

 

Upravljanje u robotici

US-NNP

19

A1

 

 

Datum: 16.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati  

Merenje neelek.veličina-kolokvijum

 

 

Č1

 

Senzori, pretvarači i aktuatori-kolokvijum

 

 

Č1

 

 

Datum: 17.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Sistemi za rad u realnom vremenu

R

1

A1

 

Tehnička robotika

A

1

A1

 

Matematički metodi

US-NNP

6

A1

 

Numerčka analiza

Numerčka analiza

E

T

2

2

A1

A1

 

Numerička matematika

Numerička matematika

M

R

2

4

A1

A1

 

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

E-NNP

EEN-NNP

Os.akad.stud.

US-NNP

5

4

1

3

A1

A1

A1

A1

 

Računarska grafika i dizajn

E-NNP

2

233

 

Tehnika prenosa slike

E-NNP

15

233

 

Osnovi likovne kulture i teorija forme

E-NNP

1

A1

 

Električna i elektronska merenja

Električna i elektronska merenja

Os.akad.stud.

T-NNP

3

5

A1

A1

 

Mikrotalasni komunikacioni sistemi

T-NNP

11

A1

 

Bežični pristup internetu

T-NNP

1

A1

 

Programabilni logički kontroleri

US-NNP

1

L-24

 

 

Datum: 17.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Modeliranje i simulacija dinam.sistema-kolokvijum

 

 

A1

 

Servisna robotika

US-NNP

18

A1

 

Automatizacija industrijskih postrojenja

EEN-NNP

37

A1

 

 

Datum: 18.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Matematika II-kolokvijum

 

 

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

525

131

231

431

531

 
Elektromotorni pogoni
Elektromotorni pogoni
I
EEN-NNP
1
3
A4
A4
 

Kvalitet i pouzdanost

M

1

Č1

 

Napredne tehnike u log.projektovanju

R

1

A1

 

Objektno orjen.tehnike projektovanja

E-NNP

1

A2

 

Multimedijalne komunikacije

E-NNP

21

A1

 

Metode obrade signala u muzici

E-NNP

3

A1

 

Specijalni el.energ.pretvarači

EEN-NNP

33

Č1

 

Poluprovodničke komponente

M-NNP

4

Č1

 

Električni SPICE modeli komponenata

M-NNP

14

Č1

 

Merenja u elektronergetici

Os.akad.stud.

10

131

 

Diskretna matematika

Diskretna matematika

Os.akad.stud.

R-NNP

54

8

A1

A1

 

Operaciona istraživanja

Operaciona istraživanja

Os.akad.stud.

US-NNP

18

1

A3

A3

 

Projektni obrazci

R-NNP

4

A1

 

Programski prevodioci

R-NNP

47

A4

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

13

A1

 

Telekomunikacione mreže

T-NNP

10

A1

 

Satelitski komunikacioni sistemi

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

T-NNP

2

2

A1

A1