Osnovne akademske studije

smer/

 I  godina

R - II godina

T- II godina

US - II godina

EEN -  II godina

EMT- II godina

EKM - II godina

datum

 

 

 

 

 

 

 

23.01.

Društvo i održivi razvoj

Poslovne  komunikacije

 

 

 

Elektrotehnički materijali

 

Materijali za elektroniku

24.01.

 

Strukture podataka

 

Mikrokontroleri i programiranje

Distrib i ind mreže

Fotografija

 

25.01.

Algoritmi i programiranje

 

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

 

 

 

 

26.01.

Elektronske komponente

Arhitekt.i org. računar

 

 

 

 

 

27.01.

 

 

 

Metrolog. el. velčina

 

Metrolog. el. velčina

 

Električna-elektron. merenja

Metrolog. el. velčina

 

28.01.

 

Diskterna matematika

 

 

Tran.i maš. jed. struje

Signali i sistemi

Signali i sistemi

30.01.

 

 

Senzori, pretvarači i aktuatori

 

 

 

 

31.01.

 

Objek. orjent. programiranje

 

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema

 

Projektovanje el. kola

Komponente za telekomunikacije

01.02.

 

 

 

 

 

 

 

02.02.

Uvod u računarstvo

Baze podataka

Onovi telekomunikacija

Linearni SAU

Električne instalacije

Osnovi telekomunikacija

 

03.02.

Matematika II

 

 

Električna kola

 

Električna kola

Digitalna obrada signala

 

04.02.

 

 

 

Operaciona istraživanja

 

 

 

06.02.

Matematika I

Matematički metori

u računarstvu

Matematika IV

 

 

 

 

Projektovanje materijala za elektroniku

07.02.

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

 

Digitalna elektronika

 

08.02.

 

 

 

 

Prenos elekt energije

 

 

09.02.

 

Programski jezici

Osnovi mikrotalasne tehnike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Analogna elektronika

Osnovi elektronike

Popuprovodničke komponente

Osnovi elektronike

10.02.

 

 

Električna kola i signali

 

 

 

 

11.02.

Fizika

Računarski sistemi

 

Računarski sistemi

Elektromehaničko pretvaranje energije

OO tehnike projektovanja sistema

Osnovi optike

13.02.

Osnovi elektrotehnike II

 

Matematika III

Matematika III

Matematika III

Merenja u elektroenergetici

Matematika III

Matematika III

14.02.

Osnovi elektrotehnika I

Log. projektovanje

Teorija telekomunikacija

 

 

 

 


 

smer/

R - III godina

T- III godina

US - III godina

EEN -  III godina

EMT- III godina

EKM -III godina

datum

 

 

 

 

 

 

23.01.

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Upravljanje procesima

Engleski jezik I

Upravljanje procesima

Engleski jezik I

Engleski jezik I

24.01.

Telekomunikacije

 

 

 

 

 

25.01.

 

 

 

 

 

 

26.01.

 

 

 

 

Obrada audio signala

 

27.01.

 

 

 

 

 

Optoelektronika

28.01.

 

Telekomunikacione mreže

Elektronska merenja

 

 

 

30.01.

 

 

 

 

 

Analogna mikroelektronika

31.01.

Ob. orjen. projektovanje

Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Mašine  naizm. struje

Rač mreže i interfejs

 

02.02.

 

 

 

 

TV sistemi

 

03.02.

 

Digitalne telekomunikacije I

 

 

 

Novi materijali i tehnologije

04.02.

 

 

 

 

RF elektronika

 

06.02.

 

 

Mehatronika

Elektroenergetske komponente

 

 

07.02.

 

 

 

 

 

 

08.02.

 

 

 

 

 

Tehnologija mikrosistema

09.02.

Elektronska merenja

 

 

 

Multimedijalni sistemi

 

10.02.

Računarske mreže

Obrada signala u telekomunikacijama

Solarne komponente i sistemi

 

 

 

11.02.

Osnovna analiza signala i sistema

 

 

Elektromagnetika

Digitalna  integr. kola

 

13.02.

Operativni sistemi

 

Operativni sistemi

 

 

 

14.02.

Automatsko upravljanje

Mikrotalasna  tehnika

SAU

Digitalni SAU

Automatsko upravljanje

Arhitekture digitalnih sistema

Projektovanje štampanih ploča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smer/

I Akademske studije

 

datum

NNP

 

23.01.

Poslovne  komunikacije

Društvo i održivi razvoj

24.01.

 

25.01.

Algoritmi i programiranje

26.01.

 

27.01.

 

28.01.

Fizička elektronika

30.01.

 

31.01.

Uvod u računarstvo

02.02.

 

03.02.

Matematička analiza

04.02.

 

06.02.

Linearna algebra

07.02.

 

08.02.

 

09.02.

 

10.02.

 

11.02.

Opšta fizika

13.02.

Elektrotehnika II

14.02.

Osnovi elektrotehnika I


 

 

 

/smer

I Strukovne studije

II godina

III godina

datum

 

 

 

23.01.

 

Elektrotehnički materijali  i komponente

Ultrazvučna tehnika

Upravljanje procesima

24.01.

Programiranje

Telekomunikacije

Multimedijalna prezentacija

25.01.

 

Digitalne tehnike telekomunikacija

WEB dizajn

26.01.

 

Digitalna obrada slikе

Sistemi za vodjenje EM talasa

Multimedijalni komunikacioni sistemi

27.01.

Električna-elektron. merenja

 

Širokopojasne mreže za pristup

Osnovi fotografije

28.01.

Komunikacione tehnike

Računarske komunikacije

 

30.01.

Elektronika

Tehnička akustika

Audio i video sistemi

Alati za multimedije

31.01.

Računarstvo i informatika

Objek. orjent. programiranje

Prenos i distribucija elekt energije

Televizijska produkcija   

Studijska audiotehnika

02.02.

 

Električne mašine

 

Zaštita informacija

Principi telefonije

03.02.

 

Digitalna obrada signala

Radio i TV prijemnici

Struč praksa/Timski projekat

04.02.

 

 

 

06.02.

Matematika

Mehatronika

 

07.02.

 

Digitalna elektronika

 

08.02.

Osnovi elektrotehnike

 

 

09.02.

 

 

 

10.02.

Kola za obradu signala

 

 

11.02.

Fizika

 

 

13.02.

 

 

 

14.02.

 

Automatsko upravljanje

 godina/smer

I (PIS) Prim. studije

I (IIM)

I/ (MS)

I/ (IA)

I/ (IE)

I/ (TST)

I/ (PE)

I/ (MMK)

23.01.

Posl. komunikac.

Posl. komunikac.

Osnovi muz.kul.

Posl. komunikac.

Posl. komunikac.

Posl. komunikac.

 

Posl. komunikac.

24.01.

Programiranje

Programiranje

Projekt.scene

Programiranje

Programiranje

 

Programiranje

Programiranje

25.01.

Uvod u menadžment

 

 

Uvod u rač. Inženjerstvo

 

 

Softverski alati za TK

 

 

 

26.01.

 

 

Elektronske komponente

Inženjerska ekonomija

 

 

Elektronske komponente

 

27.01.

Ekonom. preduz.

Električno-el..merenja

Sistemi za vodjenje talasa

Električno-elektron. merenja

Električna merenja

 

Sistemi za vodj. EM talasa

Merna instrumentacija

Uvod u metrologiju

 

28.01.

 

 

 

 

 

Osnovi tel. tehnika

 

 

30.01.

Uvod u baze podataka

Uvod u menadžment

Elektroakustika

Elektronika

 

Energetska elektronika

 

Elektronika

Osnovi elektronike

 

31.01.

Uvod u računarstvo

Uvod u info sist.

Računarstvo i informatika

Objek. orjent. programiranje

Računarstvo i informatika

Računarstvo i informatika

Uvod u računarstvo

Laboratorijski praktikum II

Računarstvo i informatika

02.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.

Matematika I

Matematika I

Kola za ob. signala

Matematika I

Matematika I

Matematika-od. pog.

Kola za obradu signala

 

Obrada signala

Matematika I

04.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.

Matematika 2

Matematika 2

Matematika

Matematika 2

Matematika 2

Matematika 2-odabrana poglavlja

Matematika

Matematika 2.

07.02.

 

 

 

 

 

 

Dig. elektronika

 

08.02.

 

Elektrotehnika 1

 

Elektrotehnika 1

Elektrotehnika 1

Elektrotehnika-od.poglavlja

Elektrotehnika

Elektrotehnika 1

09.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.

 

Fizika

 

Fizika

 

 

 

Fizika

13.02.

 

Elektrotehnika 2

 

Elektrotehnika 2

Elektrotehnika 2

Elektrotehnika 2

 

Elektrotehnika 2

14.02.

Osnovi informac. kom.tehnolog

 

Televizija i radio-rod.i vrste

 

 

 

Laboratorijski praktikum I

Standardizacija i kvalitet


 

God./smer

II (PIS) Prim. Studije

II (IIM)

II/ (MS)

II/ (IA)

II/ (IE)

II/ (TST)

II/ (PE)

II/ (MMK)

23.01.

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

24.01.

Struk. poda. i algoritmi

Ekonomika preduzeća

Telekomunikacije

Prostiranje EM talasa i antene

Mikrokontroleri i programiranje

 

Prenos podataka

Kreire i održ Web apl.

 

 

25.01.

Planiranje proizvodnje

Proizvodni menadžment

Multimedijalne komunikacije

Proizvodni menadžment

 

Razvodna postrojenja

Obrada sig u telek

 

Radio i TV  tehnika

Procesna merna tehnika

26.01.

Teorija sistema

Teorija sistema

Rač. grafika i dizajn

Obrada audio signala

 

 

Mikrotal. tehn. i teh.

Lab. Praktikum III

 

27.01.

 

Stra. menadžment

Osnovi fotografije

Mer. neel. vel.

Elektroenerg. Pret.

 

Lab. Praktikum IV

Metr.električnih veličina

 

28.01.

Mod. i simul. sist.

Preduzetništo

Kamera i montaža

Bežični kom. sistemi

Mod.i sim.din. sis.

Sistemi za uprav i nadzor

Bežični kom. sistemi

Mikroproc.i mikrorač.

Elektronska  merenja

30.01.

Obračun troš.proizvodnje

Obrač.troš. proizvod

Elektronika

Stud.audiotehnika

Obrač.troš. proizvod

Elektronika

El. mašine 2

Elektroakustika

Optičke telekom

Energ elektronika

Senzori i aktuatori

Elektronika

31.01.

Proj. inform. Sistema

Obj.-orj. proj. sistema

 

Kultura i komunikacije

Rač mreže i interfejs

 

Identif. Sistema

Prenos el. energije

Ind. sistemi za merenje i kontrolu

Električne  mašine 1

 

PC aplikacije za poslov

Rač mreže i interfejs

 

Menadžment kvaliteta

02.02.

Interakcija-čovek računar

 

 

Digitalna obrada slike

 

 

Elek. instalacije i osvetljenje

 

 

Izvori za napajanje

Elimin. Stat. Elektriciteta

SAU

03.02.

Napredne  baz. Podataka

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

Široko pris. kom.

Servo sistemi

Elektroenerg. oprema

Široko. pris. kom.

Telekom. sistemi

Ind.uprav.nad sistem

 

 

04.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.

 

 

 

Mehatronika

 

 

 

 

07.02.

 

 

Dig. elektronika

Dig. elektronika

 

 

 

 

08.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.

Programski jezici

 

 

 

 

 

 

 

10.02.

Računarske mreže

 

 

 

 

Računarske mreže

 

 

11.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.

 

 

 

SAU

SAU

 

 

 


 

godina/smer

III (PIS) Primenjene studije

III (IIM)

III/ (MS)

III/ (IA)

III/ (IE)

III/ (TST)

III/ (PE)

III/ (MMK)

23.01.

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Upravljanje procesima

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

24.01.

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta

Projekt i merenja u radiodifuziji

Telekomunikacije

Distrib i ind mreže

 

Akvizicija podataka

 

25.01.

 

Fleksibilni proizvodni sistemi

Web dizajn

Emisiona i linkovska tehnika

Uvod u robotiku

Električna vuča

 

 

Medicinska instrumentacija

Protivpož i protivprov. sistemi

 

26.01.

Računarski int.proizvodnja

Mikroelektronika

Mobilni kom.sistemi

Programabilni logički kontroleri

Soft za  simulaciju

dinamičkih sistema

 

Laserska i ultraz.  tehnika

Mer u elektroenerg

27.01.

Inteligentni informacioni sisteni

Elektronske komponente

Poslovni inf. sistemi

 

Upravljanje el.mot.pogonima

 

Medicinska dijagnostika

 

28.01.

Upravljačko računovodstvo

Elektronsko poslovanje

Upravljačko računovodstvo

Elektronsko poslovanje

Televizijska realizacija

Bež pristup internetu

 

Elektromotorni pogoni

 

PC aplikacije u

industri

Programabilna kola i uredjaji

 

30.01.

Web tehnologije

 

Satelit i kablovska televizija

Proj. SAU

Inženjersko projektovanje

Kodne tehnike

Konstruk i održ el. uredjaja

Virtuelna merna instrumentacija

31.01.

Kontrola kvaliteta

Uvod u inform sisteme

Internet i Web tehnologije

Komercijalni soft za simulaciju

Zaštita u elektroenergetici

Merenja u telekomunikac.

Lab.praktikum V

 

02.02.

Industrijski menadžment

Industrijski menadžment

 

Interakcija čovek-računar

Alati za multimed

 

Specijalne el. Instalacije

Mobilne komunikacije

Lab.praktikum IV

Računarski merno-informacioni sistemi

03.02.

Širokopojasne pristupne komunikacije

Kadrovski menadžment

Računarska animacija

Organizacija i upravljanje projektima

Rač upravljački sistemi

Simul i modeliranje dinamičkih sistema

Struč praksa/Timski projekat

 

Termovizija

Autoelektronika

 

04.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.

Multimedijalni sistemi

 

 

 

 

 

 

 

10.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

godina/

smer

II/R-Akademske studije

II/T-NNP

II/US-NNP

II/EEN-NNP

II/E-NNP

II/EMK-NNP

II/MIM-NNP

 

 

23.01.

 

 

 

Elektroteh. materijali

 

 

Mat. za mikroel.

 

 

24.01.

Telekomunikacije

Obrada signala u telekom

Mikrokontrol.i  program.

Distrib.i indust.mreže

Telekomunikacije

Statički metodi kontrole kvaliteta

 

 

 

25.01.

 

Elektromag.-odab. poglav

 

Elektro.pretv energije

Tehnička mehanika

Televizija I radio (MT)

Elektromag.komponent

Kvantna i stat.fizika

 

 

26.01.

 

Kompon.  za telekom.

 

Teorija sistema

 

 

Obj.orijen.tehn. proj. sis.

Sistemi za vodjenje EM talasa

Standard. i kvalitet

 

 

 

 

27.01.

 

 

Električna i el. Merenja

 

Metr. električnih veličina

Simulacija dinam. sistema

Metrolog. el. Velčina

 

Metrolog.el. veličina

 

Uvod u metrologiju

Električna merenja

Metrolog. el. veličina

Elektron. komponente

 

 

28.01.

Diskretna matematika

Mikrotal  kola i  vodovi

 

Operaciona istraživanja

Tran.i maš. jed. struje

Signali i sistemi

Met.i i sred.za pr. mer. nesigurnosti

Poluprovod kompon

 

 

30.01.

 

Komunikaciona akustika

Elektronika u telekom

Elektronika

Energetska elektronika

Elektron u elektroener

Analogna elktronika

Elektronika

Analogna elktronika

Elektronika

 

 

31.01.

Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Modeliranje dinam. sistema

Mašine  naizm. struje

Digitalna integrisana kola

Eliminacija stat. elektric.

Osnovi mikroel.

Mikroele tehnologije

 

 

02.02.

Baze podataka

Osnovi telekomunikacija

Linearni SAU

Električne instalacije

Internet i Web tehnologije

Elektrotehnika III

 

 

 

03.02.

 

Kola za obradu signala

Teorija kola

Teorija kola

 

Digitalna obrada signal

Teorija el. kola I

Elektronska fizika čvrstog tela

 

 

 

04.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.

Verovat. i statistika

Matematika-odab.poglavlja

 

Mehatronika

Matematika-odab.poglavlja

Matematika-odab.poglavlja

 

 

Matematika

 

 

07.02.

Digitalna elektronika

Dig. elektronika

Dig. elektronika

 

Dig. elektronika

 

 

 

 

08.02.

 

 

 

Prenos elekt energije

 

 

 

 

 

09.02.

Programski jezici

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.

Računarski sistemi

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.

Operativni sistemi

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.

Log. projektovanje

Teorija telekomunikacija

 

SAU

Arhitekture mikrosistema

 

 

 


 

God/sme

III/R -Akademske studije

III/T-NNP

III/US-NNP

III/EEN-NNP

III/E-NNP

III/EMK-NNP

III/MIM-NNP

23.01.

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Paketske komunikacije

Engleski jezik I

 

Engleski jezik I

Upravljanje procesima

Engleski jezik I

Digitalna obrada slike

Engleski jezik

Engleski jezik I

24.01.

Mikrorač.sistemi

Osnovi telekomunikac. Mreža

Antene i prostiranje

Projektovanje SAU

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

Med. elektron..i sistemi

Medicinska dijagnostik

 

 

25.01.

 

Privatno preduzetnišvo

Obrada radarskog signala

Teorija informacija

Sistemi bes. napajanja

Sistemi za ak. podataka

Specijalne električne mašine

Merenja u el.energetici

Programabilna digitalna kola

Web dizajn

Tehnika merenja

Senzori i pretvarači

26.01.

Arhitekture računara

Procesiranje audiosignala

Mikrotalasna  tehnika

Ele.  Komponente

 

Sistemi besprekidnog napajanja

 

Automatika

Obrada audio signala

Impulsna elektronika

Elektronske komponente

Merni pretvarači

 

27.01.

 

 

Mikrotalasni telekom. sistemi

Arh. i program.DSP proc.

Matematički metodi

 

Automatizacija ind. postrojenja

Računarska grafika i dizajn

Inteligentni sistemi i mašine

Elektromagnetikа

Numerička analiza

Integrisani senzori

28.01.

 

Bežični komunikac. siste.

Elektronsko poslovanje

Mikroprocesori i mikrorač

Kabl. i optički komun. sistemi

Diskretna matematika

Elektron. Merenja

 

Elektromotorni pogoni

Multimedijalne komunikac

Mikroprocesori i mikrorač

Internet tehnologije

Tehnika konverzije

Elektronska merenja

Simul. i model. u mikroelektronici

Mikroel.haničke kom. i sistemi

30.01.

 

Elektroakustika

 

Proj. i razvoj softvera

Komerc. sof. za simul.din.sis.

Obrač.troš. proizvod

Kvalitet el. Energije

 

Akustika i psihoakustika

Radio komunikacije

Energetska elektronika

Elektronski sistemi za zaštitu i  nadzor

Intel. kom. snage

Fotonika

31.01.

Informacioni sistemi

  Ob. orjen. projektovanje

Sat. i kablovska televizija

Informacioni sistemi

Telekom. sistemi I

Elektronika u automobilu

Objek. orjent. prog

Uvod u inf sisteme

Identifikacija sistema

Električna vuča

Zaštita u elektroenergetici

Računarska animacija

Projektovanje elektronskih kola

Rač. Mreže i interfejsi

Mikrorač.merna instrumentacija

Menadžment kvaliteta

Analogna mikroelektronika

Autoelektronika

02.02.

 

Optika

Prenos signala sa proš. Spektrom

Mikrotalasna i submilmet.tehn.

Inteligentni sist.i mašine

Električne mašine

 

Elektroen. Pretvarači

Osvetljenje

Merenje neelekt. Veličina

Elektroenerg. Pretvarači

TV sistemi 

RF  i mikrotal. мer.

 

Digitalna mikroelektronika

03.02.

Uvod u softversko inženjerstvo

 

Senzori, pretvarači i aktuatori

Širokopoja. Pristup.komunik.

Telekomunikacioni softver

Digitalne telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije I

Mer.neelek. Veličina

Distrib.rač.upravljanje

 

Elektroenerg. postrojenja

Embeded sistemi

Medicinska elektronika

Svetlost i slika

EM polja

Komponente snage

Medic. elektronika

04.02.

 

Statistička teorija telekomu.

 

 

RF elektronika

 

 

06.02.

 

Statistika i verovatnoća

 

Elektroenergetske komponente

Alati za projektovanje

 

 

07.02.

WEB programiranje

Internet tehnologije

 

 

 

Digitalna elektronika

 

 

 

08.02.

 

 

Upravljanje procesima

 

 

 

 

09.02.

 

 

 

 

 

 

 

10.02.

Računarske mreže

Računarske mreže

 

 

 

 

 

11.02.

 

 

 

Ispitivanje električnih mašina

 

 

 

13.02.

 

 

 

 

 

 

 

14.02.

Automatsko upravljanje

Projekat/završ. ispit

Osnovi automatike

Organiz. i upravljanje projektima

SAU

Digitalni SAU

 

 

 

SAU

 


 

godina/sm

IV/R-NNP Akademske studije

IV/T-NNP

IV/US-NNP

IV/EEN-NNP

IV/E-NNP

IV/EMK-NNP

IV/MIM-NNP

 

23.01.

Engleski jezik II

Zaštita informacija

 

Engleski jezik II

Teleupravljanje

Adaptiv.antene i mimo sistemi

Satelitske komunikacije

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Modeliranje el. mašina i pogona

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Zaštita od atmosferskih pražnjena

Inteligentni merni uređaji

Engleski jezik II

 

24.01.

Teorija aproksimacija

 

Mikrotalasni sistemi

Zaštitno kodovanje

Kodovanje

 

Opšta teorija električnih mašina

Elektrotermija

 

Projek. industrijskih sis. za uprav.i nadzor

Projektovanje VLSI

Elektromed. instrumentacija

Proj.  Mikrosistema

Projektovanje VLSI

 

25.01.

 

Integrisana optika

Rač. telekomunikacije

Protivpož. i protivov. sist.

Teorija informacija

Bežične pristupne mreže

Metod. inte. upravljanja

Uvod u robotiku

 

Odabrana poglavlja iz elektroenerg.  Postrojenja

 

 

Satelitska i  kab. televizija

Termovizija

Elektromagnetika

Robotika u medicini

Multimed.  komunikacije

Marenja u elektroenerg. sist

Kontrola kvaliteta

 

26.01.

Met i sistemi za obradu signala

Programski prevodioci

Usmerene radio veze

OFDM

Mobilni komunikacioni sistemi

Računarsko upravi razvoj

Koherentni telek.sistemi

 

Optimalno upravljanje

Rač. objedinj. Proizvodnja

Teorija stabilnosti

Specijalne električne instalacije

Sist. za rad u rea vremenu

Senzori i pretvarači

Upravljanje el.mot.pogonima

Programiranje indust.kontrolera

 

Teh.  kalibracije merila

Nanotehnologije

 

 

27.01.

Numerička analiza

Geometrijsko modelovanje

Razv. sis. soft. i sis. programiranje

 

Napajanje telek.uredjaja

Telemetrija

Mitrotal filtri i pojačavači

Radiotehnika

Programab. logi. kontrol.

Izvori za napajanje

Elektromedicin. instrumentac.

Inteligentni sistemi i mašine

Nesim. režimi rada el. mašina

Digitalni sistemi upravljanja

 

Tehnika prenosa slike

Računarska animacija II

DSP arhitekt. i algoritmi

Num. anal u elektetici

Optoelektronika

 

 

28.01.

Teorija grafova

Ugradjeni računarski sistemi

Internet tehnologije

 

Telekom. Mreže

Softversko inžinjerstvo

Proj. kola za telekom.

Mobilne telekomunikacije

Mod i simulacija sistema

Mobilne komunikacije

SKADA sis.

Upravljačko računovodstvo

Elektroenergetska oprema

Prelazni procesi u el. mašinama

Met. obrade sig. u muzici

Diskretna matematika

Mikrosen. i aktua. u elektromed

Stdijska audiotehnika

Integrisani medicinski sistemi

Merenje neelektričnih veličina

Električni SPICE modeli komponenata

Mikrotalasna elektronika

Merenja u mikroelekt

 

30.01.

Mobil. i distrib.infog.sistemi

Mobilno računarstvo

 

Antene i antenski sistemi

Optoelektronski kom.sistemi

Radiodifuzni sistemi

Optičke komunikacije

Hidraulič. i pneum. uprav. sis.

Dinamika meh. i mašina

Inžemjerska ekonomija

Elektrane

Električna vozila

 

Integ kola sa meš. Sign

Alati za multimediju

Medicinska instrum.

Virtuelna merna instrumentacija

 

 

31.01.

Računarska grafika

Metodi i sistemi za obradu signala

Arhitekture i projektovanje softvera

Tehnika modulacije

Merenjа u telekomunikacijama

Proj. infor. Sistema

Industrijski sistemi za mer.i kon

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema

Industrij. sist za mer. i kontrolu

Kamera

Projektovanje el. Sis.

Tehnika kontrole kvaliteta

Projektovanje integrisanih kola

Tehnologija mikrosistema

 

02.02.

Interakcija čovek-računar

Projektovanje računarskih mreža

Projektov. računarskog hardvera

Softversko inženjerstvo

Zaštita informacija

Komutacija i rutiranje

Baze podataka

Televizija

Računarski upravljački sistemi

Električne instalcije

Industrijski menadžment

Softver za sim. din sistema

Odab.pog iz el.omot pogona

Električne mašine

Baze podataka

Kodovanje i kompresija

Uprav. elektro.pretvarač.

Visokonaponska merenja

 

 

03.02.

Napredne baze podataka

Digitalna obrada signala

 

Audio tehnika

Video komunikacije

Digitalne telekomunikacije

Multivarijabilni sistemi

Rač. mer.info. sis. u industriji

Sistemi za akviziciju podataka

Uprav. proc. u real. vremenu

Analiza elektroenerg mreža

 

Proj. dig. integrisanih kola

Video komunikacije

Medicinska elektronika

Sist za akviziciju podataka

Rač. mer.info. sis. u industriji

 

Integrisani mikro

 

04.02.

Prepoznavanje uzoraka

Veštačka inteligencija

Prenos podataka

Mikrotalasna elektronika

 

 

MEMS

Montaža

 

 

 

06.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.

Paralelni sistemi

Multipleksni prenos signala

 

 

 

 

 

 

08.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.

Multimedijalni sistemi

 

 

 

 

 

 

 

10.02.

 

 

Servo sistemi

Internet upravljanje

Regul. elektromot. Pogona

 

 

 

 

11.02.

Distribuirani sistemi

 

 

Elektromagnetika

 

 

 

 

13.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.

 

 

Nelinearni SAU

 

 

 

Arhitekture mikrosistema

 

 

godina/sm

V/R-NNP Akademske studije

V/T-NNP

V/US-NNP

V/EEN-NNP

V/E-NNP

V/EMK-NNP

V/MIM-NNP

 

23.01.

Nap. metode za obradu slike-internet

 

Proj.komunik. i inf.sisteama

Proj. telek. sistema

 

Telekomunikacije u elektroenergetici

Razvoj PC aplikacija za projektovanje

 

 

 

24.01.

Sistemi za upr. bazama podataka

Mikrokontroleri

Internet preko Web mreže

Radiodifuzni sistemi

Inteligentni merni sistemi

 

Računarski merno-informacioni sistemi u industriji

Mikrokontroleri

 

 

Nanotehnologije

 

25.01.

Testiranje i kvalitet softvera

Merenja u optičkim komunikacijama

Fazi upravljanje

 

 

Integrisana kola sa meš.signalom

 

 

 

26.01.

Ulazno izlazni  uređaji

Softcomputing

Mob. kom. sistemi

Antene i antenski sistemi

Performanse optičkih prijemnika

Upravljanje u robotici

Stohastički sistemi

Projektovanje elektromot.pogona

 

Industr.nadzorno

upravlj.sistemi

Obrada videosignala

Bas sistemi-smart senzori

 

 

27.01.

Pretrazivanje informacija

 Napredne tehnike digitalne logike

Skladišt. pod. i  otkriv. Znanja

Bežični pristup internetu

Vekt kvant.i kompres. signala

Mod. u telekomunikacijama

Servisna  robotika

Programiranje ind.kontrolera

 

Osnovi likovne kulture i teorija forme

Interakcija čovek robot

Robotika

Merno informacioni sistemi u vozilima

Fizika i dijagnostika otkaza

 

28.01.

Projektni obrazci

Modeliranje i simulacija

Elektronsko poslovanje

Satelitski komunikacioni sistemi

Multimedijalni kom.sistemi

Elektronsko poslovanje

Telemetrija

Teleupravljanje

Upravljačko računovodstvo

Specijalni elektroenergetski pretvarači

Ultrazvučna tehnika

Projektovanje RF arhitektura

Telemetrija

Sistemi za viz.mernih procesa

Projektovanje mikrosistema

 

30.01.

Geografski informacioni sistemi i tehnologije

 

Nelinearna optika

Proj. RF I mik. kola i sklopova

Studijska audiotehnika

DSP zasnovano upravljanje

 

Mobilne komunikacije

Obnovljivi izvori elnergije

Neuronske mreže

Sistemi za akviziciju mernih procesa

Integrisana optoelektronika

 

31.01.

Algorit. i arh spec rač siste

Spektralne metode

 

Sistemi za digitalnu obradu signala

Optičke mreže

Fleksibilni proizvodni sistemi

 

Testiranje i dijagnostika

Obrada medicinske slike

Interakcija čovek robot

Karakterizacija mikroel komponenata

 

02.02.

Medicinska informatika

Testiranje hardvera

 

Kodovanje i komp.signala

Bežične računarske mreže

Inženjerska ekonomija

Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima

Inženjerska ekonomija

Adaptivna obrada signala

Računarska animacija III

Električne instalcije

Teh. uzem. i oklopljav u mernim sistemima

 

 

03.02.

Kompleksnost algoritama

Telekomunikacioni sistemi II

 

Regulacija elektroenerg.sistema

Videosistemi

Upravljanje kvalitetom mernih sistema

Nanoelektronika

Memorijske komponente

 

 

04.02.

 

Mikrotalasna  elektronika

 

 

 

 

 

 

06.02.

Semantički Web

 

 

 

 

 

 

 

07.02.

 

 

 

 

Izvori za napajanje

 

 

 

08.02.

Pravni aspekti informatike

 

 

Siftver za sim.din.sistema

 

 

 

 

09.02.

Fazilogika-internet predmet

 

 

 

 

 

 

 

10.02.

 

 

Regulacija elektromot.pogona

 

 

 

 

 

 

11.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.

Upravljanje projektima

Stručna praksa

Organizacija i upravljanje projektima

Timski projekat

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

 

14.02.

 

 

Upravljanje vel.sistemima

Eksploat.elektroenerget.mreža