OBAVEŠTENJE

 

       Za kandidate koji su upisali I godinu studija na Elektronskom fakultetu školske 2012/2013. godine, Fakultet organizuje besplatan kurs Elementarne fizike. Nastava će se izvoditi u amfiteatru A2 u periodu 10.09 – 28.09 od  1300h do 1500h. Poželjno je da ovu nastavu pohađaju svi budući studenti prve godine.
Program kursa

10.09. Fizičke veličine i jedinice. Vektorske i skalarne veličine u fizici. Kinematika. Pojam kretanja. Vrste kretanja i definicija brzine i ubrzanja kod ravnomernog kretanja.
11.09.  Definicije brzine i ubrzanja kod ravnomerno promenljivog kretanja. Kružno kretanje.
12.09.  Dinamika. Sila i masa. Impuls. Njutnovi zakoni mehanike. Težina tela i specifična težina. Sila trenja . Impuls sile i impuls.
13.09  Rad,  snaga i energija.  Definicija rada, snage i energije. Veza između rada i energije. Zakon održanja energije. Statika. Uslov ravnoteže materijalne tačke i krutog tela. Moment sile.
14.09. Moment inercije. Moment  impulsa. Rad, kinetička energija i snaga pri rotacionom kretanju.
17.09. Oscilatorno kretanje. Prosto harmonijsko kretanje. Brzina, ubrzanje i energija kod prostog harmonijskog kretanja. Prigušene oscilacije.
18.09.  Talasno kretanje. Osnovne karakteristike talasa. Brzina prostiranja talasa. Akustika. Intenzitet zvuka. Zvučni izvori. Doplerov efekat. Termika.  Temperatura i temperaturne skale.
19.09.  Širenje tela pri zagrevanju. Količina toplote. Gasni zakoni. Termodinamika. Tremodinamički principi. Prenošenje toplote.
20.09.  Elektrostatika. Osnovne električne pojave. Kulonov zakon. Električno polje. Električni potencijal i napon. Rad sile u električnom polju. Električni kapacitet. Energija kondenzatora.
21.09.  Jednosmerne struje. Jačina i gustina struje. Omov zakon. Rad i snaga električne struje. Omov zakon za prosto kolo. Električna struja u tečnostima i gasovima.
24.09. Magnetizam. Magnetno polje i elektromagnetna sila. Jačina magnetnog polja. Elektromagnetna indukcija. Samoindukcija.
25.09.  Optika. Zakoni geometrijske optike. Odbijanje i prelamanje svetlosti. Totalna refleksija. Sočiva i jednačina sočiva.
26.09.  Talasna optika. Interferncija svetlosti. Difrakcija svetlosti. Polarizacija svetlosti. Kvantna optika. Fotoelektrični  efekat. Komptonov efekat.
27.09.  Atomska fizika. Planetarni model atoma. Borovi  postulati. Spektar atoma vodonika. Kvantni brojevi.
28.09.  Nuklerana fizika. Karakteristike jezgra. Defekt mase i energija veze. Zakon radioaktivnog raspada. Nuklearna fisija.

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU