УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ЕЛЕКТРОНСКИ  ФАКУЛТЕТ

UNIVERSITY OF NIŠ

FACULTY OF ELECTRONIC ENGINEERING

Александра Медведева 14 × Поштански фах 73  18000 Ниш × Србија

Телефон 018 529 105 × Телефакс 018 588 399

Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.yuhttp://www.elfak.ni.ac.yu

Текући рачун: 840-1721666-89;  ПИБ: 100232259

Aleksandra Medvedeva 14 × P.O. Box 73 × 18000 Niš

Serbia

Phone +381 18 529 105 × Fax +381 18 588 399

Е-mail:  efinfo@elfak.ni.ac.yu

http://www.elfak.ni.ac.yu

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ

СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/2011. ГОДИНЕ

 

Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2010/2011. године 100 студената за стицање академског степена доктора наука, и то:

-         50 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и

-         50 самофинансирајућих студената.

Докторске студије се организују у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима: Управљање системима, Електроника и микрорачунарска техника, Примењена физика, Електроенергетика, Примењена математика, Нанотехнологије и микросистеми, Метрологија и мерна техника, Теоријска електротехника, Рачунарство и информатика и Телекомуникације.

            У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

            1. завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском, електротехничком или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00;

            2. завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на електронском, електротехничком или сродним факултетима и општу оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама.

            Докторске студије у статусу самофинансирајућег студента могу да упишу и кандидати који имају просечну оцену у току основних и дипломских академских студија мању од 8,00, уколико положе одговарајући квалификациони испит. Вредновање резултата ових кандидата врше одговарајуће комисије.

У прву годину докторских академских студија у статусу самофинансирајућег студента може се уписати лице које има академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању није пријавило докторску дисертaцију. Овим кандидатима се на основу стечене дипломе магистра наука признаје 400 ЕСПБ бодова.

            Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању може у току студија прећи на одговарајући студијски програм докторских академских студија у оквиру истих или сродних области студија под условима које прописује Наставно–научно веће, у статусу самофинансирајућег студента.

Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 79.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 еура.

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из матичне књиге рођених) у периоду од 13. 09. 2010. године до 15. 10. 2010. године.

            Пријаву доставити на адресу: Електронског факултета у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш.

            Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs