УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ЕЛЕКТРОНСКИ  ФАКУЛТЕТ

UNIVERSITY OF NIŠ

FACULTY OF ELECTRONIC ENGINEERING

Александра Медведева 14 × Поштански фах 73  18000 Ниш × Србија и Црна Гора

Телефон 018 529 105 × Телефакс 018 588 399

Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.yu;  http://www.elfak.ni.ac.yu

Текући рачун: 840-1721666-89;  ПИБ: 100232259

Aleksandra Medvedeva 14 × P.O. Box 73 × 18000 Niš

Serbia and Montenegro

Phone +381 18 529 105 × Fax +381 18 588 399

Е-mail:  efinfo@elfak.ni.ac.yu

http://www.elfak.ni.ac.yu

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАГИСТАРСКИХ

СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2005/2006. ГОДИНЕ

 

1. Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину магистарских студија школске 2005/2006. године 60 студената  за стицање магистра техничких наука, и то:

-          30 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и

-          30 самофинансирајућих студената.

2. Магистарске студије се организују из следећих  научних области:

-          аутоматика,

-          електроника,

-          примењена физика,

-          индустријска енергетика,

-          индустријска и примењена математика,

-          материјали савремене електронике,

-          метрологија,

-          микроелектроника,

-          рачунарска техника и информатика,

-          телекомуникације,

-          теоријска електротехника,

-          индустријски и информатички менаџмент,

-          одрживо пројектовање,

-          индустријски инжењеринг,

-          информационо-комуникационе технологије,

-          квалитет и поузданост,

-          пројектовање и инжењеринг микросистема,

-          електроенергетске мреже и постројења,

-          електричне машине и електромоторни погони,

-          светлотехника,

-          мехатроника.

 На магистарске студије може да се упише  дипломирани инжењер електронике или инжењер електротехнике, који има просечну оцену најмање 8 (осам) на основним студијама.

На магистарске студије може да се упише лице које има високо образовање из области за које Факултет организује магистарске студије и има просечну оцену најмање 8 (осам) на основним студијама.

Лице које не испуњава услове у погледу просечне оцене на основним студијама може да се упише на магистарске студије ако положи пријемни испит из одговарајуће групе предмета.

Висина школарине за  самофинансирајућe студентe држављане СЦГ износи 50.000,00 динара, а за студенте страног држављанства 3.000 Е.

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из књиге рођених) у року од 15 дана  од дана објављивања конкурса.

                Редослед кандидата који су поднели пријаве за упис у прву годину утврђује се тако што Факултет сачињава ранг листу на основу општег успеха кандидата на основним студијама.

                Факултет ће организовати  пријемни испит  за кандидате који имају просечну оцену мању од 8 (осам) на основним студијама.

                Факултет објављује коначну ранг листу.

                Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину магистарских студија објавиће се у року од 10 дана  од завршетка пријављивања на конкурс.

                Пријаву доставити на адресу Електронски факултет Ниш, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш.

                За додатне информације – телефон 529-623 и 588-414 (Служба за студентска питања)  и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.yu .